Ogólne warunki handlowe
Polityka prywatności
Ogólne warunki handlowe

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (GTC)

https://www.fansbrands.pl/ - obowiązuje od następującej daty: 2023-10-25

 

 

Preambuła

Witamy na naszej stronie internetowej. Dziękujemy za wybranie nas do zakupu. Twoje zaufanie do nas jest bardzo mile widziane. Niniejsze OWH sklepu internetowego zostały przygotowane przy użyciu generatora Fogyasztó Barát ÁSZF.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, korzystania ze strony internetowej, konkretnych produktów, procesu zakupu lub chęci omówienia z nami swoich indywidualnych potrzeb, prosimy o kontakt z naszym personelem na podane poniżej dane kontaktowe!

Nadruk: Dane Usługodawcy (Sprzedawca, Firma)

Nazwa: Pit Box Kft.

Siedziba: 2600 Vác, Vám utca 10 1/4

Adres do korespondencji: 2600 Vác, Vám utca 10 1/4

Organ rejestrujący: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Numer rejestracyjny spółki: 13-09-144768

Numer identyfikacji podatkowej: 23163885-2-13 Reprezentowany przez: Chertes Levente Csaba Numer telefonu: +36 27 300 600

E-mail: sales@fansbrands.com

Strona internetowa: https://www.fansbrands.pl/

Numer konta bankowego: 10700323-68451437-51200002 Numer IBAN: HU70107003236845143751200002 Kod SWIFT: CIBHHUHB

Numer rejestracji ochrony danych: NAIH-103878/2016

Dane dostawcy usług hostingowych

Nazwa: UNAS Online Kft.

Zarejestrowana siedziba: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Dane kontaktowe: , unas@unas.hu

Strona internetowa: unas.hu

Definicje

Produkt: dowolny

 

rzeczy ruchome, w tym woda, gaz i energia elektryczna w pojemnikach, butlach lub w inny sposób w ograniczonych ilościach lub o określonej objętości, oraz

rzeczy ruchome, które zawierają treści cyfrowe lub usługi cyfrowe lub są z nimi powiązane w taki sposób, że Produkt nie mógłby być używany zgodnie z przeznaczeniem bez danych treści cyfrowych lub usług cyfrowych (dalej: Produkt zawierający elementy cyfrowe)

 

oferowane do sprzedaży na stronie internetowej.

Produkt zawierający elementy cyfrowe: rzeczy ruchome, które zawierają treści cyfrowe lub usługi cyfrowe lub są z nimi powiązane w taki sposób, że Produkt nie nadawałby się do zamierzonych celów bez danych treści cyfrowych lub usług cyfrowych.

Strony: Sprzedający i Kupujący łącznie

Konsument: osoba fizyczna działająca poza zakresem swojego zawodu, zajęcia lub działalności gospodarczej.

Umowa konsumencka: umowa, w której jedna ze stron kwalifikuje się jako konsument.

Funkcjonalność: zdolność Produktu zawierającego elementy cyfrowe, treści cyfrowe lub usługę cyfrową do realizacji zamierzonych celów.

Producent: producent Produktu lub, w przypadku Produktów importowanych, importer, który wprowadza Produkt na terytorium Unii Europejskiej, lub jakakolwiek inna osoba, która przedstawia się jako producent poprzez wskazanie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego znaku wyróżniającego na Produkcie.

Interoperacyjność: zdolność Produktu zawierającego elementy cyfrowe, treści cyfrowe lub usługę cyfrową do współpracy ze sprzętem i oprogramowaniem innym niż te, które są zwykle używane z tym samym rodzajem Produktu, treści cyfrowych lub usług cyfrowych.

Kompatybilność: zdolność Produktu zawierającego elementy cyfrowe, treści cyfrowe lub usługę cyfrową do współpracy, bez konieczności konwersji, ze sprzętem i oprogramowaniem innym niż te, które są zwykle używane z tym samym rodzajem Produktu, treści cyfrowych lub usług cyfrowych.

Strona internetowa: ta strona internetowa służąca do zawarcia umowy

Umowa: umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Serwisu i poczty elektronicznej.

Trwały nośnik: dowolne urządzenie umożliwiające konsumentowi lub Przedsiębiorcy przechowywanie danych kierowanych do niego osobiście, w sposób umożliwiający dostęp do tych danych w przyszłości, przez okres odpowiedni do celów, jakim te dane służą, oraz wyświetlanie przechowywanych danych w niezmienionej formie.

Urządzenie umożliwiające porozumiewanie się na odległość: urządzenie, które nadaje się do złożenia oświadczenia umownego w celu zawarcia umowy bez fizycznej obecności stron. W szczególności takim urządzeniem jest zaadresowany lub niezaadresowany formularz, standardowy list, reklama opublikowana w produkcie prasowym z formularzem zamówienia, katalog, telefon, faks lub urządzenie zapewniające dostęp do Internetu

Umowa zawierana na odległość: umowa konsumencka zawierana w ramach systemu sprzedaży na odległość organizowanego w celu dostarczania Produktów i świadczenia usług objętych umową, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, w sposób, w którym strony umowy korzystają z urządzenia umożliwiającego porozumiewanie się na odległość wyłącznie w celu zawarcia umowy.

Biznes: osoba działająca w ramach swojego zawodu, profesji lub działalności biznesowej.

Kupujący/Ty: osoba składająca ofertę zakupu i zawierająca umowę za pośrednictwem Witryny.

 

Gwarancja: w przypadku umów zawieranych pomiędzy konsumentem a Przedsiębiorcą (dalej: umowa konsumencka),

 

 1. gwarancja handlowa wykonania umowy, podjęta dobrowolnie przez Przedsiębiorcę w celu należytego wykonania umowy, wykraczająca poza lub w przypadku braku jakiegokolwiek zobowiązania przewidzianego prawem, oraz
 2. obowiązkowa gwarancja prawna,

 

zgodnie z węgierskim kodeksem cywilnym

Cena zakupu: wynagrodzenie należne za Produkt i dostarczenie treści cyfrowych.

Odpowiednie przepisy prawa

W odniesieniu do Umowy zastosowanie mają przepisy węgierskiego prawa i regulacji, w tym między innymi następujące:

 Ustawa CLV 1997 o ochronie konsumentów

 Ustawa CVIII z 2001 r. o niektórych kwestiach związanych z usługami handlu elektronicznego i usługami społeczeństwa informacyjnego Ustawa V z 2013 r. o węgierskim kodeksie cywilnym

 Dekret rządowy 151/2003 (IX.22.) w sprawie obowiązkowej gwarancji na dobra trwałe

 Rozporządzenie Rządu 45/2014 (II.26.) w sprawie szczegółowych zasad zawierania umów między konsumentami a przedsiębiorcami Rozporządzenie 19/2014. (IV.29.) Ministra Gospodarki Narodowej w sprawie zasad postępowania przy administrowaniu

roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji dotyczące towarów trwałego użytku sprzedawanych na podstawie umów między konsumentami a przedsiębiorcami

 Ustawa LXXVI z 1999 r. o prawie autorskim

 Ustawa CXII z 2011 r. o samostanowieniu informacyjnym i wolności informacji

 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń 2006/2004/WE i (UE) 2017/2394 oraz dyrektywy 2009/22/WE

 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 Dekret rządowy 373/2021 (VI. 30.) w sprawie szczegółowych zasad umów zakupu towarów, dostarczania treści cyfrowych i usług cyfrowych między konsumentami a przedsiębiorstwami

 

Zakres i akceptacja OWU

Treść umowy zawartej między nami jest określona, oprócz postanowień odpowiednich obowiązujących przepisów prawa, przez niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej: OWH). W związku z tym niniejsze OWH określają prawa i obowiązki użytkownika i nas, warunki zawarcia umowy, terminy wykonania, warunki dostawy i płatności, zasady odpowiedzialności oraz warunki korzystania z prawa do rozwiązania umowy.

Informacje techniczne niezbędne do korzystania z Witryny, które nie zostały uwzględnione w niniejszych OWH, zostaną dostarczone za pośrednictwem dodatkowych informacji dostępnych w Witrynie.

Przed złożeniem zamówienia należy zapoznać się z postanowieniami niniejszych OWH.

Język i forma umowy

Językiem umów zawieranych na podstawie niniejszych OWH jest język angielski.

Umowy zawierane na podstawie niniejszych OWH nie będą uważane za umowy pisemne, a takie umowy nie będą składane przez Sprzedającego.

Ceny

Ceny podane są w , w tym 27% VAT. Sprzedawca może okresowo modyfikować ceny ze względu na politykę biznesową. Taka zmiana cen nie obejmuje umów już zawartych. Jeśli Sprzedawca podał cenę nieprawidłowo, a otrzymano zamówienie na dany Produkt, ale strony nie zawarły jeszcze umowy, Sprzedawca podejmie działania zgodnie z sekcją pod nagłówkiem "Procedura w przypadku nieprawidłowej ceny" w niniejszym dokumencie.

Procedura w przypadku nieprawidłowej ceny

Za wyraźnie nieprawidłową cenę uznaje się cenę podaną poniżej:

 

Cena 0,

cena obniżona o rabat, gdzie rabat jest nieprawidłowo wskazany (np. w przypadku Produktów, których cena wynosi 1000 z 20% rabatem, wskazana jest cena 500).

 

Jeśli cena jest podana nieprawidłowo, Sprzedawca oferuje możliwość zakupu danego Produktu po rzeczywistej cenie, a Kupujący, biorąc pod uwagę tę informację, może zdecydować, czy zamówić dany Produkt po takiej rzeczywistej cenie, czy anulować zamówienie bez żadnych negatywnych konsekwencji prawnych.

Zarządzanie reklamacjami i środki zaradcze

Konsument może zgłosić zastrzeżenia konsumenckie dotyczące dowolnego Produktu lub działalności Sprzedawcy na poniższe dane kontaktowe:

 

 Telefon: +36 27 300 600

 Adres internetowy: https://www.fansbrands.com/ E-mail: sales@fansbrands.com

 

Konsument może złożyć do Przedsiębiorstwa ustną lub pisemną skargę dotyczącą postępowania, działań lub zaniechań Przedsiębiorstwa lub osoby działającej w imieniu lub na rzecz Przedsiębiorstwa, które są bezpośrednio związane z dystrybucją lub sprzedażą Produktów konsumentom.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji złożonej ustnie i w razie potrzeby do jej naprawienia. Jeżeli konsument nie jest usatysfakcjonowany sposobem rozpatrzenia reklamacji lub jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona niezwłocznie, Przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego sporządzenia protokołu reklamacji i swojego stanowiska w sprawie reklamacji, a w przypadku reklamacji złożonej osobiście - do przekazania jej kopii konsumentowi na miejscu. Jeżeli reklamacja ustna została złożona telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków komunikacji elektronicznej, protokół wraz z merytoryczną odpowiedzią należy przesłać konsumentowi najpóźniej w terminie 30 dni, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązku udzielania odpowiedzi na reklamacje pisemne. W przeciwnym razie Sprzedawca postępuje w odniesieniu do pisemnych reklamacji w następujący sposób. O ile bezpośrednio obowiązujący akt prawny Unii Europejskiej nie stanowi inaczej, Przedsiębiorca przesyła merytoryczną odpowiedź na pisemne reklamacje w terminie trzydziestu dni od ich otrzymania i podejmuje działania w celu jej przekazania. Krótszy termin może zostać ustalony na mocy ustawy lub rozporządzenia, dłuższy termin może zostać ustalony wyłącznie na mocy ustawy. W przypadku odrzucenia reklamacji, Przedsiębiorca musi podać powody jej odrzucenia. Przedsiębiorca musi nadać unikalny numer identyfikacyjny każdej ustnej reklamacji przekazanej telefonicznie lub za pośrednictwem usługi komunikacji elektronicznej.

Protokół sporządzony w związku ze skargą musi zawierać następujące elementy:

 

 1. imię i nazwisko oraz adres konsumenta,
 2. miejsce, czas i sposób złożenia reklamacji,
 3. szczegółowy opis skargi konsumenta oraz listę akt, dokumentów i innych dowodów dostarczonych przez konsumenta,
 4. oświadczenie Przedsiębiorcy o jego stanowisku w sprawie reklamacji konsumenta, o ile reklamacja nie może zostać rozpatrzona niezwłocznie,
 5. podpis osoby sporządzającej protokół oraz, o ile reklamacja nie została złożona telefonicznie lub z wykorzystaniem innych środków komunikacji elektronicznej, podpis konsumenta,
 6. czas i miejsce wykonania nagrania,
 7. w przypadku reklamacji złożonej telefonicznie lub z wykorzystaniem innych usług komunikacji elektronicznej, unikalny numer identyfikacyjny reklamacji.

 

Przedsiębiorstwo przechowuje dokumentację dotyczącą skargi i udzielonej na nią odpowiedzi przez okres trzech lat i przedstawia ją organom kontrolnym na ich żądanie.

W przypadku odrzucenia reklamacji Przedsiębiorca jest zobowiązany do poinformowania konsumenta na piśmie o organie lub organie pojednawczym, w którym konsument może wszcząć postępowanie w związku ze swoją reklamacją, w zależności od charakteru reklamacji. Takie informacje muszą również zawierać siedzibę, numer telefonu, dane kontaktowe w Internecie i adres pocztowy organu pojednawczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu konsumenta. Informacje te muszą również dotyczyć tego, czy przedsiębiorca zamierza zwrócić się do organu pojednawczego w celu rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego. Jeżeli spór konsumencki między Sprzedawcą a konsumentem nie zostanie rozstrzygnięty przez organ pojednawczy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu konsumenta.

 

rozstrzygniętych w toku negocjacji, konsumentowi przysługują następujące środki ochrony prawnej:

Procedura ochrony konsumentów

Skargę można złożyć do organów ochrony konsumentów. Jeśli konsument zauważy naruszenie swoich praw konsumenckich, ma prawo złożyć skargę do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu. Po rozpatrzeniu skargi organ podejmuje decyzję o przeprowadzeniu postępowania w sprawie ochrony konsumentów. Zadania organów administracji pierwszej instancji wykonują stołeczne i powiatowe urzędy administracji rządowej właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu konsumenta, których wykaz dostępny jest tutaj: http://www.kormanyhivatal.hu/.

Postępowanie sądowe

Klient jest uprawniony do wszczęcia postępowania sądowego w celu dochodzenia swoich roszczeń wynikających ze sporu konsumenckiego w ramach postępowania cywilnego, zgodnie z ustawą V z 2013 r. w sprawie węgierskiego kodeksu cywilnego oraz przepisami ustawy CXXX z 2016 r. w sprawie kodeksu postępowania cywilnego.

Postępowanie organu pojednawczego

Niniejszym informujemy, że użytkownik może złożyć przeciwko nam skargę konsumencką. W przypadku odrzucenia przez nas skargi konsument ma prawo odwołać się do organu pojednawczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu: warunkiem wszczęcia postępowania przed organem pojednawczym jest podjęcie przez konsumenta bezpośredniej próby rozwiązania sporu z danym przedsiębiorcą. Na podstawie wniosku konsumenta organ pojednawczy wskazany w takim wniosku może być właściwy zamiast wyżej wymienionego właściwego organu.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do współpracy w postępowaniu przed organem pojednawczym.

W tym kontekście na spółkach ciąży obowiązek przesłania odpowiedzi na wniosek organu pojednawczego oraz obowiązek stawiennictwa przed organem pojednawczym ("zapewnienie udziału osoby uprawnionej do zawarcia ugody w posiedzeniu").

Jeżeli siedziba Przedsiębiorcy lub miejsce prowadzenia działalności nie jest zarejestrowane w powiecie, w którym znajduje się izba prowadząca organ pojednawczy, obowiązek współpracy Przedsiębiorcy rozciąga się na oferowanie możliwości zawarcia pisemnej ugody odpowiadającej potrzebom konsumenta.

W przypadku naruszenia powyższego obowiązku współpracy, organ ochrony konsumentów jest uprawniony do nałożenia kary pieniężnej, która zgodnie z nowelizacją stosownej ustawy jest karą obligatoryjną i organ nie ma swobody w zakresie nałożenia takiej kary w przypadku bezprawnego działania Przedsiębiorcy. Oprócz ustawy o ochronie konsumentów, znowelizowano również odpowiedni przepis ustawy o małych i średnich przedsiębiorstwach, więc nie można pominąć nałożenia grzywny również w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw grzywna może wynosić od 15 000 HUF do 500 000 HUF, natomiast w przypadku przedsiębiorstw innych niż małe i średnie, podlegających ustawie o rachunkowości, o rocznym obrocie netto przekraczającym 100 mln HUF, grzywna może wynosić od 15 000 HUF do 5% rocznego obrotu netto przedsiębiorstwa, ale maksymalnie do 500 mln HUF. Wprowadzając obowiązkową grzywnę, ustawodawca ma na celu podkreślenie obowiązku współpracy z organami pojednawczymi i zapewnienie aktywnego udziału przedsiębiorstw w postępowaniu organu pojednawczego.

Organ pojednawczy jest odpowiedzialny za pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich. Zadaniem organu pojednawczego jest próba osiągnięcia ugody między stronami w celu rozwiązania sporu konsumenckiego, a w przypadku niepowodzenia, wydanie decyzji w sprawie w celu zapewnienia prostego, szybkiego, skutecznego i oszczędnego egzekwowania praw konsumentów. Na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy organ pojednawczy udziela porad w zakresie praw i obowiązków konsumenta.

Procedura organu pojednawczego rozpoczyna się na wniosek konsumenta. Wniosek należy złożyć do przewodniczącego organu pojednawczego na piśmie, przy czym wymóg pisemnego wniosku może być również spełniony poprzez wysłanie listu lub telegramu, przy użyciu teleprintera lub faksu lub innego urządzenia, które umożliwia adresatowi trwałe przechowywanie adresowanych do niego danych przez okres odpowiedni do celu danych oraz wyświetlanie przechowywanych danych w niezmienionej formie. Wniosek musi zawierać następujące elementy:

 

 1. imię i nazwisko konsumenta oraz miejsce zamieszkania lub pobytu,

 

 1. nazwa, zarejestrowana siedziba lub miejsce prowadzenia działalności Przedsiębiorcy, którego dotyczy spór konsumencki,
 2. wyznaczony organ pojednawczy, jeżeli konsument zażądał właściwości organu pojednawczego innego niż organ właściwy miejscowo,
 3. krótki opis stanowiska konsumenta, faktów na jego poparcie i powiązanych dowodów,
 4. oświadczenie konsumenta, że zamierza rozstrzygnąć spór bezpośrednio z danym Przedsiębiorcą,
 5. oświadczenie konsumenta, że nie wszczął postępowania przed innym organem pojednawczym w przedmiotowej sprawie, nie zostało wszczęte postępowanie mediacyjne, nie został złożony pozew, ani wniosek o wydanie nakazu zapłaty,
 6. wniosek o decyzję organu,
 7. podpis

 

Do wniosku należy załączyć dokument lub jego kopię (wyciąg), na którego treść konsument powołuje się jako na dowód, w szczególności pisemne odrzucenie reklamacji przez Przedsiębiorcę lub, w przypadku jego braku, inne dostępne konsumentowi pisemne dowody dotyczące próby podjęcia wymaganych negocjacji.

Jeśli konsument działa przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo.

Więcej informacji na temat organów pojednawczych można znaleźć tutaj: http://www.bekeltetes.hu Więcej informacji na temat organów pojednawczych posiadających kompetencje terytorialne można znaleźć tutaj: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek


Dane kontaktowe niektórych właściwych terytorialnie organów pojednawczych:

 

 

Organ pojednawczy okręgu Baranya Adres: 7625 Pecz, Majorossy I. u. 36. Adres do korespondencji: 7625 Pecz, Majorossy I. u. 36 Numer telefonu: 06-72-507-154

Telefon komórkowy: +36 20 283-3422

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu Strona internetowa: www.baranyabekeltetes.hu

 

Organ pojednawczy okręgu Békés

Adres: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Numer telefonu: 06-66-324-976

Faks: 06-66-324-976

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu Strona internetowa: www.bmkik.hu

Organ pojednawczy w Budapeszcie

Adres: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111. Adres do korespondencji: 1253 Budapeszt, Pf.:10.

Numer telefonu: +36-1-488-21-31 E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu Strona internetowa: bekeltet.bkik.hu

Organ pojednawczy okręgu Fejér

Adres: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Numer telefonu:06-22-510-310

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu Strona internetowa: www.bekeltetesfejer.hu

Organ pojednawczy okręgu Hajdú-Bihar

Adres: 4025 Debreczyn, Vörösmarty u. 13-15.

Numer telefonu: 06-52-500-710; 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu; nemes.brigitta@hbkik.hu Strona internetowa: www.hbmbekeltetes.hu

Organ pojednawczy okręgu Jász-Nagykun-Szolnok

Adres: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304.

Mobil: 06-20-373-2570

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu Strona internetowa: www.jaszbekeltetes.hu

Organ pojednawczy okręgu Nógrád

Adres: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.

Numer telefonu: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu Strona internetowa: www.nkik.hu

Organ pojednawczy okręgu Somogy Adres: 7400 Kaposvár, Anna u.6. Numer telefonu: 06-82-501-000

E-mail: skik@skik.hu

 

 

Organ pojednawczy okręgu Tolna

Adres: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet Numer telefonu: 06-74-411-661

Faks: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu; t-tiv@tmkik.hu

 

Organ pojednawczy okręgu Bács-Kiskun Adres: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Adres do korespondencji: 6001 Kecskemét, Pf.228.

Numer telefonu: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-70-938-4765,

06-70-938-4764

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu Strona internetowa: www.bacsbekeltetes.hu

Organ pojednawczy okręgu Borsod-Abaúj-Zemplén

Adres: 3525 Miszkolc, Szentpáli u. 1 Numer telefonu:06-46-501-091;06-46-501-090

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Strona internetowa: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

 

Organ pojednawczy okręgu Csongrád-Csanád

Adres: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Numer telefonu: 06-62-554-250/118

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu Strona internetowa: www.bekeltetes-csongrad.hu

 

Organ pojednawczy okręgu Győr-Moson-Sopron

Adres: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Numer telefonu: 06-96-520-217

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu Strona internetowa: www.bekeltetesgyor.hu

Organ pojednawczy okręgu Heves Adres: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fsz. 1. Adres do korespondencji: 3300 Eger, Faiskola u. 15.

Numer telefonu: 06-36-416-660/105-ös mellék Mobil: 06-30-967-4336

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Organ pojednawczy okręgu Komárom-Esztergom

Adres: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Numer telefonu: 06-34-513-010; 06-34-513-012

Telefon: 06-30-201-1647; 06-30-201-1877

E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Organ pojednawczy okręgu Pest

Adres: 1055 Budapeszt, Balassi Bálint u. 25. IV/2. Numer telefonu: 06-1-269-0703

Faks: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu Strona internetowa: http://panaszrendezes.hu/

Organ pojednawczy okręgu Szabolcs-Szatmár-Bereg

Adres: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Numer telefonu: +36-42-420-280

Faks: +36-42-420-180

E-mail: bekelteto@szabkam.hu Strona internetowa: www.bekeltetes-szabolcs.hu

Organ pojednawczy hrabstwa Vas

Adres: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Numer telefonu: 06-94-506-645

Fax: 06-94-316-936

E-mail: pergel.bea@vmkik.hu Strona internetowa: www.vasibekelteto.hu

 

Organ pojednawczy okręgu Veszprém

Adres: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.

Numer telefonu: 06-88-814-121; 06-88-814-111

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu Strona internetowa: www.bekeltetesveszprem.hu

 

 

Internetowa platforma rozstrzygania sporów

 

Organ pojednawczy okręgu Zala

Adres: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

Numer telefonu: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu Strona internetowa: www.bekelteteszala.hu

 

 

Komisja Europejska stworzyła stronę internetową, na której konsumenci mogą się zarejestrować, aby uzyskać możliwość rozstrzygania sporów prawnych związanych z zakupami online poprzez złożenie wniosku, unikając postępowania sądowego. W ten sposób konsumenci mogą dochodzić swoich praw bez, na przykład, uniemożliwiania im tego na odległość.

Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą produktu lub usługi zakupionej online i niekoniecznie chcesz iść do sądu, możesz skorzystać ze środków internetowego rozstrzygania sporów.

Na portalu użytkownik i przedsiębiorca, przeciwko któremu złożył skargę, mogą wspólnie wybrać organ rozstrzygający spory, do którego zamierzają się zwrócić w sprawie rozpatrzenia skargi.

Platforma internetowego rozstrzygania sporów jest dostępna tutaj: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Prawa autorskie

FansBRANDS® - Oficjalny sklep dla fanów sportów motorowych

 

Zgodnie z paragrafem (1) sekcji 1 ustawy LXXVI z 1999 r. o prawie autorskim (dalej: ustawa o prawie autorskim), strona internetowa kwalifikuje się jako materiał chroniony prawem autorskim, w związku z czym wszystkie jej części są chronione prawem autorskim. Zgodnie z paragrafem (1) sekcji 16 ustawy o prawie autorskim, nieautoryzowane korzystanie z rozwiązań graficznych i programowych, programów komputerowych strony internetowej lub korzystanie z jakiejkolwiek aplikacji, która może być wykorzystana do modyfikacji strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części, jest zabronione. Wszelkie materiały ze strony internetowej i jej bazy danych mogą być wykorzystywane, nawet za pisemną zgodą właściciela praw, wyłącznie z odniesieniem do strony internetowej i ze wskazaniem źródła. Właścicielem praw jest: Pit Box Kft.

onlinePénztárca (onlineWallet)

FansBRANDS® - Oficjalny sklep dla fanów sportów motorowych

 

Kupony zaksięgowane w onlinePénztárca (onlineWallet) mogą być wykorzystane przez Kupującego wyłącznie przy zakupach dokonywanych po zakończeniu danego zamówienia, jako kolejny rabat. Przy kolejnym zakupie Kupujący może wykorzystać kupon o wartości 500 HUF na kwotę zakupu wynoszącą 10 000 HUF, pod warunkiem, że Kupujący zaloguje się do Witryny przy użyciu wcześniej używanych danych konta (adres e-mail, tajny kod).

Kupony nie wygasają i nie tracą swojej wartości, mogą być wykorzystywane przez nieograniczony czas u naszych partnerów. Aktualne dane kontaktowe naszych partnerów są dostępne na stronie internetowej https://www.onlinepenztarca.hu.

Warunki korzystania z kuponów: Kupony można wykorzystać bez względu na limit wartości (w przypadku zamówień przekraczających łączną cenę 10 000 HUF). Kuponu nie można wymienić na gotówkę. Zamiar skorzystania z kuponu należy wyrazić podczas składania zamówienia, w przeciwnym razie z przykrością informujemy, że kupon nie może zostać zaakceptowany. (Jeśli złożysz zamówienie online, system automatycznie zaoferuje tę opcję). W przypadku wymiany urządzenia, tylko różnica w cenie może zostać zapłacona za pomocą onlinePénztárca (onlineWallet). Płatność za pośrednictwem onlinePénztárca (onlineWallet) jest możliwa tylko dla użytkowników, którzy mają aktywne konto onlinePénztárca (onlineWallet).

Ocena Fogyasztó Barát

Niniejszym informujemy Kupujących, że Sprzedający korzysta z systemu oceny Fogyasztó Barát na swojej Stronie internetowej. Ocena

 

nie pozwala na ocenianie poszczególnych Produktów, a jedynie Sprzedawcy (Sklepu Internetowego). Następujące środki techniczne w systemie oceniania zapewniają, że tylko faktyczni klienci mogą wystawiać oceny:

 

 1. System działa niezależnie od sklepu internetowego, który z niego korzysta w taki sposób, że WIDGET do oceny otwiera się po zakupie, a oceny są przechowywane przez Fogyasztó Barát (JUTASA Kft.) we własnym systemie.
 2. Opinie mogą być również przesyłane wyłącznie przez rzeczywistych klientów, wysyłając wiadomość e-mail po zakupie na adres e-mail podany Fogyasztó Barát.

 

Sklep internetowy korzystający z systemu ocen nie ma technicznej możliwości usunięcia ani ocen, ani recenzji.

W wyniku powyższego system zawiera tylko oceny i recenzje prawdziwych klientów i wyświetla zarówno pozytywne, jak i negatywne recenzje bez żadnego rozróżnienia.

Rozdzielność, kodeks postępowania

Jeśli jakakolwiek część OWH okaże się prawnie niekompletna lub nieskuteczna, pozostałe części umowy pozostaną ważne, a odpowiednie przepisy będą miały zastosowanie zamiast nieskutecznej lub nieprawidłowej części.

Sprzedawca nie posiada kodeksu postępowania zgodnie z ustawą o zakazie nieuczciwych praktyk handlowych wobec konsumentów.

Informacje o działaniu Produktu zawierającego elementy cyfrowe oraz o mających zastosowanie technicznych środkach ochronnych

Dostępność serwerów udostępniających dane na stronie wynosi ponad 99,9% rocznie. Cała zawartość danych jest regularnie archiwizowana, więc w razie problemu można przywrócić oryginalną zawartość danych. Dane wyświetlane na stronie są przechowywane w bazach danych MSSQL i MySQL. Wrażliwe dane są przechowywane z odpowiednim poziomem szyfrowania, a do ich kodowania wykorzystywane jest wsparcie sprzętowe wbudowane w procesor.

Informacje na temat istotnych właściwości Produktów

Informacje na temat istotnych właściwości Produktów dostępnych do zakupu na Stronie Internetowej znajdują się w opisie każdego Produktu.

Korekta błędów we wprowadzaniu danych - Odpowiedzialność za dokładność dostarczonych danych

W trakcie procesu zamawiania, przed sfinalizowaniem zamówienia, można w dowolnym momencie zmienić wprowadzone dane (klikając przycisk Wstecz w przeglądarce, otworzy się poprzednia strona, dzięki czemu wprowadzone dane można poprawić, nawet jeśli użytkownik przeszedł już do następnej strony). Należy pamiętać, że obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie dokładności wprowadzonych danych, ponieważ Produkty zostaną zafakturowane i dostarczone na podstawie danych podanych przez użytkownika. Należy również pamiętać, że niepoprawnie wprowadzony adres e-mail lub zajęcie całej przestrzeni dyskowej podłączonej do skrzynki pocztowej może spowodować niedostarczenie potwierdzenia i uniemożliwić zawarcie umowy. Jeśli Kupujący sfinalizował zamówienie i wykryje błąd w podanych danych, musi jak najszybciej zainicjować modyfikację danego zamówienia. Kupujący może zgłosić chęć modyfikacji błędnego zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej z adresu e-mail podanego przez Kupującego przy składaniu zamówienia lub telefonicznie.

Korzystanie z Witryny

Zakup nie podlega rejestracji.

FansBRANDS® - Oficjalny sklep dla fanów sportów motorowych

 

Wybór produktów

Klikając na kategorie produktów w Witrynie, można wybrać żądaną rodzinę produktów i pojedynczy Produkt w jej ramach. Kliknięcie każdego produktu spowoduje wyświetlenie jego zdjęcia, numeru artykułu, opisu i ceny. Przy zakupie należy zapłacić cenę wskazaną na stronie internetowej.

Dodawanie produktów do koszyka

Po wybraniu Produktu, Użytkownik może umieścić Produkty w wybranej ilości w koszyku, klikając przycisk "Dodaj do koszyka", bez obowiązku zakupu lub zapłaty, ponieważ dodanie Produktów do koszyka nie kwalifikuje się jako oferta.

Zalecamy umieszczenie Produktów w koszyku, nawet jeśli nie jesteś pewien, czy chcesz kupić poszczególne Produkty, ponieważ daje to przegląd wybranych w danym momencie produktów i możesz je wyświetlić i porównać na ekranie za pomocą jednego kliknięcia. Zawartość koszyka można dowolnie modyfikować do momentu sfinalizowania zamówienia - do momentu kliknięcia przycisku "Wyślij zamówienie" - tzn. można dowolnie usuwać produkty z koszyka lub umieszczać w nim dodatkowe produkty, a także modyfikować ilość produktów.

Po dodaniu wybranego produktu do koszyka pojawi się osobne okno z informacją "Produkt został dodany do koszyka". Jeśli nie chcesz wybierać więcej produktów, kliknij przycisk "Przejdź do koszyka". Jeśli chcesz ponownie wyświetlić wybrany produkt lub dodać więcej produktów do koszyka, kliknij przycisk "Powrót do produktów".

Wyświetlanie koszyka

Podczas korzystania z Witryny użytkownik może w dowolnym momencie sprawdzić zawartość swojego koszyka, klikając przycisk "Twój koszyk" w górnej części strony. Daje to możliwość usunięcia produktów z koszyka lub zmiany żądanej ilości. Po kliknięciu przycisku "Aktualizuj koszyk" system wyświetla informacje odpowiadające zmienionym danym, w tym cenę Produktów dodanych do koszyka.

Jeśli nie chcesz wybierać kolejnych pozycji, możesz kontynuować zakup, klikając przycisk "Przejdź do kasy".

Dostarczanie danych klientów

Po kliknięciu przycisku "Przejdź do kasy" zostanie wyświetlona zawartość koszyka, a także pełna cena zakupu, którą należy zapłacić w przypadku zakupu wybranych Produktów. Wybierz opcję w polu "Opcje dostawy", w zależności od tego, czy chcesz odebrać zamówione Produkty samodzielnie (odbiór osobisty), czy poprosić o dostawę. W przypadku wybrania dostawy system wskaże opłatę za dostawę, którą należy uiścić w przypadku złożenia zamówienia.

W polu tekstowym "Dane użytkownika" można wprowadzić adres e-mail, a w polu tekstowym "Dane rozliczeniowe" - imię i nazwisko, adres i numer telefonu. W polu tekstowym "Szczegóły dostawy" system automatycznie zapisze dane podane w polu "Dane rozliczeniowe". Jeśli żądasz dostawy na inny adres, odznacz odpowiednie pole. Dodatkowe informacje można wprowadzić w polu tekstowym "Dodatkowe informacje".

Przeglądanie zamówienia

Po wypełnieniu powyższych pól tekstowych można kontynuować proces składania zamówienia, klikając przycisk "Kontynuuj", lub usunąć/modyfikować wprowadzone wcześniej dane, klikając przycisk "Anuluj" i powrócić do zawartości koszyka. Po kliknięciu przycisku "Kontynuuj" nastąpi przejście do strony "Przegląd zamówienia". Zostanie na niej wyświetlone podsumowanie podanych wcześniej danych, w tym zawartość koszyka, dane użytkownika, dane do faktury i dane dostawy oraz kwota do zapłaty (nie można już zmienić tych danych, chyba że kliknie się przycisk "Wstecz").

 

Finalizacja zamówienia (złożenie oferty)

Po upewnieniu się, że w koszyku znajdują się Produkty, które Użytkownik chce nabyć oraz że dane zostały wprowadzone prawidłowo, Użytkownik może sfinalizować zamówienie, klikając przycisk "Złóż zamówienie". Informacje wprowadzone na Stronie Internetowej nie stanowią oferty zawarcia umowy złożonej przez Sprzedawcę. W przypadku zamówień w ramach niniejszej

 

GTC, kwalifikujesz się jako oferent.

Klikając przycisk "Złóż zamówienie", użytkownik wyraźnie potwierdza, że jego oferta jest uważana za złożoną, a jego oświadczenie, o ile zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszymi OWH, pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Użytkownik będzie związany swoją ofertą przez okres 48 godzin. Jeśli oferta nie zostanie potwierdzona przez Sprzedającego zgodnie z niniejszymi OWH w ciągu 48 godzin, okres związania ofertą wygasa.

Przetwarzanie zamówienia, zawarcie umowy

Zamówienie można złożyć w dowolnym momencie. Sprzedawca potwierdzi ofertę najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu wysłania oferty. Umowa zostanie zawarta w momencie, gdy wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysłana przez Sprzedawcę stanie się dostępna w systemie poczty elektronicznej Użytkownika.

 

 

 

Metody płatności

Płatność gotówką

Jeśli chcesz zapłacić wartość zamówienia przy odbiorze paczki, wybierz metodę płatności "Za pobraniem".

Płatności kartą bankową

W naszym sklepie internetowym można szybko i bezpiecznie płacić kartą bankową

Prosta płatność kartą bankową (grupa OTP)

Simple Online Payment System jest rozwijany i obsługiwany przez OTP Mobil Kft. OTP Mobil Kft. jest członkiem OTP Group.

 

Klienci korzystający z usługi mogą wybrać proste i bezpieczne rozwiązanie płatnicze Simple. Klienci mogą dokonywać płatności w interfejsie Simple w zwykły sposób.

 

Proces płatności jest taki sam jak metody płatności oferowane przez banki w ramach podobnych usług. Podczas realizacji usługi, w odniesieniu do bezpieczeństwa użytkownika, czyli posiadacza karty, Simple stale monitoruje transakcje i zapewnia pomoc w zapobieganiu nieoczekiwanym zdarzeniom.

 

JAKIE SĄ ETAPY TRANSAKCJI?

 

 

 

 1. Klikając przycisk "Płatność", zostaniesz przeniesiony na stronę płatności Simple, gdzie możesz rozpocząć transakcję, wprowadzając dane swojej karty bankowej.
 2. Po wprowadzeniu danych karty bankowej upewnij się, że wprowadzone dane są prawidłowe.
 3. Przetwarzanie transakcji rozpoczyna się w systemach przetwarzania banku.
 4. Użytkownik zostanie powiadomiony o wyniku płatności również za pośrednictwem wiadomości e-mail, a system Simple przekieruje go na stronę sklepu internetowego.

 

Więcej informacji można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://www.simple.hu/Fooldal

PayPal

PayPal jest dostępny dla klientów w ponad 200 krajach jako prosta i bezpieczna metoda płatności.

 

 

PayPal ma kilka zalet, dzięki którym zakupy online są łatwiejsze i szybsze, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa danych bankowych:

 

 

 

Adres e-mail i hasło. To wszystko, czego potrzebujesz, aby zapłacić lub wykonać przelew bankowy za pośrednictwem systemu PayPal. Kartę bankową można zostawić w portfelu.

 

Aby dokonać płatności, nie trzeba wpłacać pieniędzy na konto PayPal. Wszystko, co musisz zrobić, to przypisać swoją kartę bankową do konta PayPal i wystarczy to zrobić tylko raz, na początku procesu.

 

PayPal to uznana na całym świecie metoda płatności, gwarantująca bezpieczeństwo transakcji, za pomocą której można płacić za produkty online w 26 różnych walutach.

 

 Dołącz do PayPal i ułatw sobie płatności online.

 

 

Przelew bankowy

Użytkownik może zapłacić należność za Produkty przelewem bankowym.

 

 

Numer konta do przelewów

 

Przesyłanie danych z zagranicy:

 

 Tylko w EUR

 Nazwa banku: UniCredit Bank

 Numer konta (IBAN): HU62 1091 8001 0000 0121 7111 0064 KOD SWIFT (BIC): BACXHUHB

 

 

Usługa płatności Wordline Six

FansBRANDS® - Oficjalny sklep kibica sportów motorowych Rozwiązanie płatności online.

Więcej informacji: https://www.six-payment-services.com/en/home.html

Metody dostawy, opłaty za dostawę

Usługa kurierska GLS

Przesyłka zostanie dostarczona przez firmę kurierską GLS.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok

Punkty odbioru GLS

 

Dostawa kurierem "od drzwi do drzwi" to najpopularniejsza metoda dostawy zakupów online, jednak z roku na rok rośnie liczba osób wybierających odbiór osobisty. Klienci mogą odebrać zamówione produkty wygodnie, zgodnie z własnym harmonogramem dnia, za pośrednictwem punktów odbioru GLS, w których mogą zapłacić gotówką.

Punkty odbioru GLS znajdują się w łatwo dostępnych miejscach, takich jak centra handlowe, stacje benzynowe, księgarnie lub inne często odwiedzane sklepy. Większość z nich jest otwarta do późna, a nawet w weekendy, co jest wygodne dla klientów, którzy chcą odebrać lub nadać paczkę. GLS wysyła wiadomość e-mail lub SMS, aby powiadomić klienta o nadejściu jego paczki. Klient może odebrać paczkę w dowolnym momencie w ciągu 5 dni roboczych, z uwzględnieniem godzin otwarcia danego punktu odbioru.

Dostawa do domu standardową przesyłką UPS

FansBRANDS® - Oficjalny sklep dla fanów sportów motorowych tylko w Unii Europejskiej.

Czas dostawy: 4-8 dni roboczych

Darmowa dostawa powyżej 150€.

 

Minimum

Maksimum

Opłata za dostawę

1 €

149 €

19

150 €

Darmowy

Dostawa do domu przez GLS w UE

FansBRANDS® - Oficjalny sklep dla fanów sportów motorowych Czas wysyłki 2-9 dni roboczych.

Paczka zostanie dostarczona przez pracowników firmy kurierskiej GLS pod wskazany adres dostawy.

Otrzymasz powiadomienie EMAIL o szczegółach dostawy.

Termin wykonania

Ogólny termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni od potwierdzenia zamówienia. W przypadku opóźnienia Sprzedającego, Kupujący jest uprawniony do wyznaczenia dodatkowego terminu. Jeżeli Sprzedający nie dotrzyma dodatkowego terminu, Kupujący może odstąpić od umowy.

Zastrzeżenie praw, klauzula własności

Jeśli użytkownik zamówił wcześniej Produkty, ale ich nie odebrał (nie dotyczy to przypadków, w których użytkownik skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy) lub jeśli zostały one zwrócone Sprzedawcy z adnotacją "Nieodebrane", Sprzedawca zrealizuje zamówienie wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego uiszczenia przez użytkownika pełnej ceny zakupu i kosztów dostawy.

 

Sprzedający może wstrzymać dostawę Produktu do czasu upewnienia się, że cena Produktów została skutecznie zapłacona za pomocą rozwiązania płatności elektronicznej (w tym w przypadku, gdy cena Produktów jest płacona przelewem bankowym, a Kupujący przelewa cenę zakupu w walucie państwa członkowskiego Kupującego, a Sprzedający nie otrzyma pełnej kwoty ceny zakupu i opłaty za dostawę ze względu na koszty konwersji oraz inne prowizje i koszty bankowe). Jeśli cena Produktu nie została w pełni zapłacona, Sprzedający może wezwać Kupującego do uzupełnienia ceny zakupu.

Sprzedaż transgraniczna

Sprzedawca nie rozróżnia pomiędzy Kupującymi, którzy dokonują zakupu za pośrednictwem Strony internetowej na terytorium Węgier, a tymi, którzy

 

którzy robią to poza terytorium Węgier, ale na terytorium Unii Europejskiej. O ile niniejsze OWH nie stanowią inaczej, Sprzedawca zapewnia dostawę/odbiór Produktów na terytorium Węgier.

Postanowienia niniejszych OWH będą miały zastosowanie również do zakupów poza Węgrami, przy czym dla celów niniejszej sekcji "Kupujący" oznacza konsumenta, który jest obywatelem lub rezydentem państwa członkowskiego lub przedsiębiorstwa mającego siedzibę w państwie członkowskim i kupuje produkty lub korzysta z usług w Unii Europejskiej wyłącznie w celu końcowego wykorzystania. "Konsument" oznacza osobę fizyczną działającą poza zakresem swojej działalności handlowej, przemysłowej, rzemieślniczej lub zawodowej.

Językiem komunikacji i zakupu jest przede wszystkim język węgierski, Sprzedający nie jest zobowiązany do komunikowania się z Kupującym w języku państwa członkowskiego Kupującego.

Sprzedający nie jest zobowiązany do przestrzegania wymogów pozaumownych, takich jak etykietowanie lub wymogi sektorowe, określonych w prawie krajowym państwa członkowskiego Kupującego w odniesieniu do odpowiednich Produktów, ani do informowania Kupującego o tych wymogach.

O ile nie postanowiono inaczej, Sprzedający stosuje podatek VAT obowiązujący na Węgrzech dla każdego Produktu. Kupujący może skorzystać z przysługujących mu środków prawnych zgodnie z niniejszymi OWH.

W przypadku korzystania z płatności elektronicznych płatność zostanie dokonana w walucie określonej przez Sprzedawcę,

Sprzedający może wstrzymać dostawę Produktu do czasu upewnienia się, że cena Produktów i opłata za dostawę zostały w pełni i skutecznie zapłacone za pomocą rozwiązania płatności elektronicznych (w tym w przypadku, gdy cena Produktów jest płacona przelewem bankowym, a Kupujący przelewa cenę zakupu (opłatę za dostawę) w walucie państwa członkowskiego Kupującego, a Sprzedający nie otrzyma pełnej kwoty ceny zakupu i opłaty za dostawę ze względu na koszty przewalutowania oraz inne prowizje i koszty bankowe). Jeśli cena Produktu nie została w pełni zapłacona, Sprzedający może wezwać Kupującego do uzupełnienia ceny zakupu.

W celu zapewnienia dostawy Produktu, Sprzedawca zapewnia Kupującym spoza Węgier takie same opcje dostawy jak Kupującym z Węgier.

Jeśli zgodnie z OWH Kupujący ma możliwość zażądania dostawy Produktu na terytorium Węgier lub innego państwa członkowskiego UE, Kupujący spoza Węgier mogą również wybrać dowolną metodę dostawy wskazaną w OWH.

Jeśli, zgodnie z OWH, Kupujący może wybrać opcję odbioru Produktu, Kupujący spoza Węgier mogą również wybrać tę opcję.

W przeciwnym razie Kupujący może zażądać zorganizowania transportu Produktu na własny koszt. Kupujący z Węgier nie są uprawnieni do wyboru tej opcji.

Sprzedawca zrealizuje zamówienie po uiszczeniu opłaty za dostawę, a jeśli Kupujący nie uiści opłaty za dostawę na rzecz Sprzedawcy lub jeśli Kupujący nie zorganizuje transportu Produktu we własnym zakresie do ustalonego wcześniej terminu, Sprzedawca rozwiąże umowę i zwróci Kupującemu zapłaconą z góry cenę zakupu.


Informacje dla konsumentów

Informacja o prawie odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego osobą fizyczną

Zgodnie z punktem 3 ustępu (1) sekcji 8:1 węgierskiego kodeksu cywilnego, tylko osoby fizyczne działające poza zakresem swojego zawodu, zajęcia lub działalności gospodarczej kwalifikują się jako konsumenci, a zatem osoby prawne nie są uprawnione do korzystania z prawa do odstąpienia od umowy bez uzasadnienia.

 

Zgodnie z sekcją 20 dekretu rządowego 45/2014 (II. 26.), konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy bez uzasadnienia. Konsumenci mogą skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w określonym terminie, który rozpoczyna się

 1. a) w przypadku umów sprzedaży Produktów,
 2. aa) w dniu, w którym Produkt,
 3. ab) w przypadku sprzedaży więcej niż jednego Produktu, gdy każdy Produkt jest dostarczany w innym czasie, kiedy Produkt został dostarczony jako ostatni

 

został otrzymany przez konsumenta lub osobę trzecią, inną niż przewoźnik, wskazaną przez konsumenta, w przypadku gdy termin ten wynosi 180 dni.

Termin na odstąpienie od umowy określony w dekrecie rządowym 45/2014. (II. 26.) wynosi 14 dni, a dodatkowy termin na odstąpienie od umowy jest dobrowolnie wyznaczony przez Sprzedawcę w niniejszych OWH, oprócz terminu przewidzianego przez prawo.

Postanowienia niniejszej sekcji pozostają bez uszczerbku dla prawa konsumenta do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy określonego w niniejszej sekcji również w okresie między dniem zawarcia umowy a dniem otrzymania Produktu.

Jeżeli oferta zawarcia umowy została złożona przez konsumenta, konsument ma prawo odstąpić od oferty, co kończy okres związania ofertą zawarcia umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wykonanie prawa konsumenta do odstąpienia lub wypowiedzenia umowy

Konsument może skorzystać z prawa przysługującego mu na mocy sekcji 20 dekretu rządowego 45/2014 (II. 26.), składając wyraźne oświadczenie w tym zakresie lub korzystając z wzoru oświadczenia, które można pobrać również ze strony internetowej.

Ważność oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy uznaje się za wykonane w terminie, jeżeli oświadczenie zostało wysłane przez konsumenta w odpowiednim terminie. Termin ten wynosi: 180 dni.

W przypadku pisemnego odstąpienia lub wypowiedzenia wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu w ciągu 14 dni.

Termin na odstąpienie od umowy określony w dekrecie rządowym 45/2014. (II. 26.) wynosi 14 dni, a dodatkowy termin na odstąpienie od umowy jest dobrowolnie wyznaczony przez Sprzedawcę w niniejszych OWH, oprócz terminu przewidzianego przez prawo.

Ciężar udowodnienia, że konsument skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z niniejszym postanowieniem, spoczywa na konsumencie.

Po jego otrzymaniu Sprzedający zobowiązany jest potwierdzić oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od umowy na elektronicznym nośniku danych.

Obowiązki Sprzedawcy w przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta

Zobowiązanie Sprzedającego do zwrotu

Jeżeli, zgodnie z sekcją 22 dekretu rządowego 45/2014 (II. 26.), konsument odstąpi od umowy, wówczas

 

Sprzedający zwróci pełną kwotę zapłaconą przez Kupującego jako wynagrodzenie w ciągu 14 dni, w tym koszty poniesione w związku ze świadczeniem, takie jak opłata za dostawę. Należy pamiętać, że postanowienie to nie ma zastosowania do dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku wyboru opcji dostawy innej niż najtańszy standardowy sposób dostawy.

Sposób wypełnienia obowiązku zwrotu pieniędzy przez Sprzedającego

W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy zgodnie z sekcją 22 dekretu rządowego 45/2014 (II. 26.) Sprzedawca zwraca konsumentowi kwotę podlegającą zwrotowi przy użyciu tej samej metody płatności, której użył konsument. Za wyraźną zgodą konsumenta Sprzedawca może skorzystać z innej metody płatności, ale w związku z tym konsument nie może zostać obciążony żadnymi dodatkowymi opłatami. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z błędnego i/lub niedokładnego wskazania przez konsumenta numeru rachunku bankowego lub adresu korespondencyjnego.

Dodatkowe koszty

Jeśli konsument wyraźnie wybrał opcję dostawy inną niż najtańszy standardowy sposób dostawy, Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych w wyniku tego wyboru. W takich przypadkach nasz obowiązek zwrotu kosztów będzie obejmował wyłącznie wskazane standardowe opłaty za dostawę.

Prawo do wstrzymania wykonania

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem kwoty należnej konsumentowi do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania w sposób niebudzący wątpliwości; spośród tych dwóch terminów uwzględniany jest termin wcześniejszy. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem lub usługą "adresat płaci".

Obowiązki konsumenta w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy

Zwrot produktu

Jeżeli, zgodnie z § 22 Rozporządzenia Rządu 45/2014 (II. 26.), konsument odstąpi od umowy, jest on zobowiązany do zwrotu Produktu lub przekazania Produktu Sprzedawcy lub osobie wyznaczonej przez Sprzedawcę do odbioru Produktów, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni od dnia powiadomienia o odstąpieniu od umowy. Obowiązek zwrotu uważa się za spełniony w terminie, jeżeli konsument wyśle Produkt przed upływem tego terminu.

Pokrycie bezpośrednich kosztów poniesionych w związku ze zwrotem Produktu

Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi konsument. Produkt należy odesłać na adres Sprzedawcy. Jeżeli po spełnieniu świadczenia konsument odstępuje od umowy o świadczenie usług zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, obowiązany jest do zapłaty Przedsiębiorcy wynagrodzenia odpowiadającego świadczeniu spełnionemu do chwili odstąpienia od umowy. Taką proporcjonalną kwotę należną od konsumenta ustala się na podstawie całkowitej kwoty wynagrodzenia określonej w umowie, dodając obowiązujące podatki. Jeśli konsument udowodni, że całkowita kwota określona w ten sposób jest zbyt wysoka, odpowiednia kwota zostanie obliczona na podstawie wartości rynkowej usług wykonanych do dnia rozwiązania umowy. Informujemy, że nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem lub usługą "adresat płaci".

Odpowiedzialność konsumenta za amortyzację

Konsument ponosi odpowiedzialność za utratę wartości wynikającą z jakiegokolwiek użycia wykraczającego poza użycie niezbędne do określenia charakteru, właściwości i działania Produktu.

Z prawa do odstąpienia od umowy nie można skorzystać w następujących przypadkach

 

Sprzedawca wyraźnie zaznacza, że użytkownik nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych w paragrafie (1) sekcji 29 dekretu rządowego 45/2014 (II.26.):

 

 1. po całkowitym wykonaniu usługi, jeżeli jednak umowa nakłada na konsumenta obowiązek zapłaty, na wyjątek ten można się powołać tylko wtedy, gdy przed rozpoczęciem świadczenia konsument wyraźnie wyraził zgodę i przyjął do wiadomości fakt, że utraci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą całkowitego wykonania umowy przez Przedsiębiorcę;
 2. w odniesieniu do Produktów lub usług, których cena lub opłata zależy od wahań na rynku finansowym, na które Przedsiębiorca nie ma wpływu i które są możliwe nawet w terminie wyznaczonym do wykonania prawa do odstąpienia od umowy;
 3. w przypadku Produktów nieprefabrykowanych, które zostały wyprodukowane w oparciu o instrukcje i wyraźną prośbę konsumenta, lub w przypadku Produktów, które zostały wyraźnie dostosowane do potrzeb konsumenta;
 4. w przypadku Produktów łatwo psujących się lub Produktów o krótkiej trwałości;
 5. w przypadku Produktów w zamkniętym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
 6. w przypadku Produktów, które ze względu na swój charakter są nierozłącznie zmieszane z innymi Produktami po dostawie;
 7. w przypadku napojów alkoholowych, których rzeczywista wartość zależy od wahań na rynku finansowym, na które Przedsiębiorca nie ma wpływu, a których cena została uzgodniona przez strony przy zawarciu umowy sprzedaży, przy czym umowa zostanie wykonana dopiero po upływie trzydziestego dnia od jej zawarcia;
 8. w przypadku umów o świadczenie usług, w których Przedsiębiorca kontaktuje się z konsumentem na wyraźne żądanie konsumenta w celu wykonania pilnych prac naprawczych lub konserwacyjnych;
 9. w odniesieniu do sprzedaży i zakupu nagrań audio i wideo w zapieczętowanym opakowaniu lub kopii oprogramowania komputerowego, jeżeli konsument otworzył opakowanie po dostawie;
 10. w odniesieniu do gazet, czasopism i periodyków, z wyjątkiem umów o prenumeratę;
 11. w przypadku umów zawartych na aukcji publicznej;
 12. z wyjątkiem usług mieszkaniowych, w przypadku umów o świadczenie usług zakwaterowania, transportu, wynajmu samochodów, usług gastronomicznych lub usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie określono termin lub czas wykonania;
 13. w odniesieniu do treści cyfrowych dostarczanych na niefizycznym nośniku danych, jeżeli Sprzedawca rozpoczął spełnianie świadczenia za wyraźną, uprzednią zgodą konsumenta i jeżeli konsument, jednocześnie z udzieleniem tej zgody, potwierdził ten fakt w oświadczeniu o utracie prawa odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia, a Przedsiębiorca przesłał konsumentowi potwierdzenie.

 

Informacje dotyczące odpowiedzialności za produkt i dorozumianej gwarancji w odniesieniu do gwarancji zgodności Produktów w przypadku umów konsumenckich

Ta część informacji dla konsumentów została opracowana na podstawie paragrafu (3) sekcji 9 dekretu rządowego 45/2014 (II.26.), w odniesieniu do załącznika nr 3 do tego dekretu.

Niniejsze Informacje dla Konsumentów mają zastosowanie wyłącznie do Kupujących, którzy kwalifikują się jako konsumenci; zasady mające zastosowanie do Kupujących niebędących konsumentami zostały zawarte w osobnym rozdziale.

Wymóg wykonania umowy w przypadku umów konsumenckich

Wymóg świadczenia umownego w ogólności w przypadku produktów i produktów zawierających elementy cyfrowe sprzedawanych na podstawie umowy konsumenckiej

W momencie wykonania, Produkty i wykonanie muszą spełniać wymagania określone w dekrecie rządowym 373/2021 (VI.30.).

Aby świadczenie miało charakter umowny, Produkt stanowiący przedmiot umowy powinien

 

 odpowiadać opisowi, ilości, jakości i typowi określonemu w umowie, posiadać funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność, a także inne właściwości określone w umowie

 nadawać się do jakiegokolwiek celu określonego przez konsumenta, o którym konsument poinformował Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował

 posiadać wszystkie akcesoria i instrukcje obsługi określone w umowie, w tym instrukcje uruchomienia, instrukcje instalacji i wsparcia obsługi klienta, oraz

 zapewnić aktualizacje określone w umowie.

 

Aby świadczenie miało charakter umowny, Produkt stanowiący przedmiot umowy powinien również

 

 być odpowiednie do celów określonych dla tego samego rodzaju Produktów w przepisach prawa, normach technicznych lub, w przypadku braku norm technicznych, w obowiązującym kodeksie postępowania

 są zgodne z ilością, jakością, wydajnością i innymi właściwościami, których konsument może racjonalnie oczekiwać, w szczególności w odniesieniu do funkcjonalności, kompatybilności, dostępności, ciągłości i bezpieczeństwa, które są zwyczajowe dla towarów tego samego rodzaju, biorąc pod uwagę publiczne oświadczenia, w szczególności te złożone w reklamie lub na etykiecie, przez Sprzedawcę, jego przedstawiciela lub inne osoby uczestniczące w łańcuchu sprzedaży na temat szczególnych właściwości Produktów

 posiadać wszystkie akcesoria i instrukcje, których konsument może racjonalnie oczekiwać, w tym instrukcje pakowania i instalacji, oraz

 są zgodne z właściwościami i opisem Produktu przedstawionego jako próbka lub model, lub udostępnionego w wersji próbnej przez Przedsiębiorcę przed zawarciem umowy.

 

Produkt nie musi być zgodny z wyżej wymienionymi oświadczeniami publicznymi, jeżeli Sprzedawca udowodni, że

 

 nie była i nie musiała być świadoma przedmiotowego publicznego oświadczenia

 dane oświadczenie publiczne zostało odpowiednio skorygowane do czasu zawarcia umowy, lub

 dane oświadczenie publiczne nie mogło wpłynąć na decyzję podmiotu praw autorskich o zawarciu umowy.

 

Wymóg spełnienia świadczenia umownego w przypadku sprzedaży produktów na podstawie umowy konsumenckiej

Świadczenie Sprzedawcy jest wadliwe, jeżeli wada produktu wynika z nieprofesjonalnego uruchomienia, pod warunkiem, że

 1. uruchomienie stanowi część umowy sprzedaży i zostało przeprowadzone przez Sprzedawcę lub odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Sprzedawca; lub
 2. uruchomienie musiało zostać przeprowadzone przez konsumenta, a nieprofesjonalne uruchomienie wynika z braków w instrukcji uruchomienia dostarczonej przez Sprzedawcę lub, w przypadku Produktów zawierających elementy cyfrowe, przez dostawcę treści cyfrowych lub usług cyfrowych.

Jeżeli zgodnie z umową sprzedaży uruchomienie produktu jest przeprowadzane przez Sprzedawcę lub odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Sprzedawca, wówczas świadczenie uznaje się za spełnione przez Sprzedawcę po zakończeniu uruchomienia.

Jeżeli w przypadku Produktu zawierającego elementy cyfrowe umowa sprzedaży przewiduje, że treści cyfrowe lub usługi cyfrowe mają być świadczone w sposób ciągły przez czas oznaczony, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wadę produktu związaną z treściami cyfrowymi, jeżeli wada powstała lub stała się wykrywalna w ciągu dwóch lat od dostarczenia produktu w przypadku usługi ciągłej świadczonej przez okres nieprzekraczający dwóch lat.

Wymóg wykonania umowy w przypadku sprzedaży produktów zawierających elementy cyfrowe w ramach umowy konsumenckiej

W przypadku produktów zawierających elementy cyfrowe Sprzedawca zapewnia, że konsument jest informowany i otrzymuje aktualizacje dotyczące treści cyfrowych produktu lub związanej z nim usługi cyfrowej, w tym aktualizacje zabezpieczeń, w przypadku gdy aktualizacje są niezbędne do utrzymania umownego charakteru produktu.

 

Sprzedawca zapewni dostępność aktualizacji przez okres

 

 których konsument może racjonalnie oczekiwać na podstawie rodzaju i przeznaczenia produktu oraz elementów cyfrowych, a także na podstawie indywidualnych okoliczności i charakteru umowy, jeżeli umowa sprzedaży przewiduje jednorazowe dostarczenie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej; lub

 dwóch lat od dostarczenia produktu, w przypadku usługi ciągłej przez okres nieprzekraczający dwóch lat, jeśli umowa sprzedaży przewiduje ciągłe dostarczanie treści cyfrowych przez określony czas.

 

Jeżeli konsument, w rozsądnym terminie, nie zainstaluje udostępnionych aktualizacji, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadę produktu, pod warunkiem, że wada wynika wyłącznie z braku odpowiedniej aktualizacji, pod warunkiem również, że

 1. Sprzedawca poinformował konsumenta o dostępności aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania przez konsumenta; oraz
 2. niezainstalowanie aktualizacji przez konsumenta lub wadliwe zainstalowanie aktualizacji przez konsumenta nie wynika z wad instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.

Nie można stwierdzić wadliwego wykonania, jeżeli konsument przy zawarciu umowy otrzymał oddzielną informację o tym, że określona właściwość produktu różni się od właściwości określonych w niniejszym dokumencie, a różnica ta została oddzielnie i wyraźnie potwierdzona przez konsumenta przy zawarciu umowy.

Dorozumiana gwarancja

W jakich przypadkach można skorzystać z dorozumianych praw gwarancyjnych?

W przypadku wadliwego wykonania umowy przez Sprzedawcę, Klient może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami węgierskiego kodeksu cywilnego oraz, w przypadku umowy konsumenckiej, dekretu rządowego 373/2021 (VI.30.).

Jakie prawa przysługują ci na podstawie roszczenia z tytułu dorozumianej gwarancji?

Zgodnie z dokonanym wyborem, użytkownik może dochodzić następujących roszczeń z tytułu dorozumianej gwarancji:

Użytkownik może zażądać naprawy lub wymiany, chyba że przestrzeganie tego prawa gwarancyjnego jest niemożliwe lub spowodowałoby nieproporcjonalne koszty po stronie Sprzedawcy w porównaniu z alternatywnym środkiem zaradczym. Jeśli użytkownik nie zażądał lub nie mógł zażądać naprawy lub wymiany, może zażądać proporcjonalnego obniżenia ceny lub, w ostateczności, może odstąpić od umowy.

Użytkownik jest uprawniony do zmiany wybranego przez siebie uprawnienia z tytułu rękojmi na inne, przy czym użytkownik ponosi koszty takiej zmiany, chyba że była ona uzasadniona lub konieczna ze względu na zachowanie Sprzedawcy.

W przypadku umowy konsumenckiej, w przypadku braku dowodu przeciwnego, domniemywa się, że każda wada wykryta w ciągu jednego roku od dostawy produktu lub produktu zawierającego elementy cyfrowe istniała w momencie dostawy, chyba że domniemanie to jest niezgodne z charakterem produktu lub wady.

W przypadku Produktów używanych uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji odbiegają od zasad ogólnych. Wadliwe działanie może wystąpić również w przypadku Produktów używanych, ale należy wziąć pod uwagę okoliczności, na podstawie których konsument mógł spodziewać się wystąpienia określonych wad. Ze względu na przestarzałość, występowanie pewnych wad staje się coraz częstsze, w związku z czym nie można oczekiwać, że Produkt używany może być tej samej jakości co nowo zakupiony produkt. W związku z tym Kupujący może dochodzić swoich praw z tytułu rękojmi wyłącznie w odniesieniu do wad wykraczających poza wady, które wynikają z używanego charakteru Produktu i które powstają niezależnie od takiego charakteru. Jeżeli Produkt używany jest wadliwy, a Kupujący będący konsumentem otrzymał informację o tej wadzie przy zakupie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadę.

Sprzedawca może odmówić doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, jeżeli naprawa lub wymiana byłyby niemożliwe lub wymagałyby niewspółmiernie wysokich kosztów po stronie Sprzedawcy, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności, w tym wartości, jaką przedstawia produkt w stanie niepogorszonym, oraz wagi naruszenia.

 

umowa.

Konsument, w zależności od wagi naruszenia umowy, może żądać proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia lub nawet rozwiązać umowę sprzedaży, jeżeli

 

 Sprzedający nie dokonał naprawy lub wymiany lub dokonał naprawy lub wymiany, ale nie spełnił, w całości lub w części, następujących warunków:

 Sprzedający odbierze wymieniony produkt na własny koszt

 jeżeli naprawa lub wymiana wymaga usunięcia produktu, który zgodnie z charakterem i przeznaczeniem produktu został oddany do użytku przed wykryciem wady, obowiązek naprawy lub wymiany obejmuje usunięcie produktu niezgodnego z umową i uruchomienie produktu zastępczego lub naprawionego albo poniesienie kosztów takiego usunięcia i uruchomienia.

 Sprzedawca odmówił doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową

 powtarzająca się wada w wykonaniu, pomimo faktu, że Sprzedawca próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową

 waga naruszenia jest na tyle znacząca, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny lub natychmiastowe rozwiązanie umowy sprzedaży, lub

 Sprzedawca nie zobowiązał się do doprowadzenia produktu do zgodności z umową lub z okoliczności jednoznacznie wynika, że przedsiębiorca nie doprowadzi produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez znaczącego naruszenia interesów konsumenta.

 

Jeżeli konsument chce rozwiązać umowę sprzedaży powołując się na wadliwe wykonanie, ciężar udowodnienia nieistotnego charakteru wady spoczywa na Sprzedawcy.

Konsument ma prawo do odstąpienia od pozostałej części ceny zakupu w całości lub w części, w zależności od wagi naruszenia umowy, dopóki Sprzedawca nie wypełni swojego obowiązku związanego ze zgodnością świadczenia z umową i wadliwym wykonaniem.

Zgodnie z ogólną zasadą

 

 Sprzedający zwróci wymieniony produkt na własny koszt

 jeżeli naprawa lub wymiana wymaga usunięcia produktu, który zgodnie z charakterem i przeznaczeniem produktu został oddany do użytku przed wykryciem wady, obowiązek naprawy lub wymiany obejmuje usunięcie produktu niezgodnego z umową i uruchomienie produktu zastępczego lub naprawionego albo poniesienie kosztów takiego usunięcia i uruchomienia.

 

Rozsądny termin na naprawę lub wymianę produktu będzie liczony od momentu, w którym Konsument powiadomił firmę o wadzie.

Konsument udostępnia produkt przedsiębiorcy, aby ten mógł dokonać naprawy lub wymiany.

Zmniejszenie wynagrodzenia kwalifikuje się jako współmierne, jeżeli jego kwota jest równa różnicy między wartością produktu, który Konsument otrzymałby, gdyby świadczenie Sprzedawcy było umowne, a wartością produktu faktycznie otrzymanego przez Konsumenta.

Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży z tytułu rękojmi może zostać zrealizowane poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.

Jeżeli wada dotyczy tylko określonej części dostarczonego produktu, a warunki wykonania uprawnienia do odstąpienia od umowy zostały spełnione co do tej części, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży tylko w odniesieniu do produktu wadliwego, jednak może także odstąpić od umowy sprzedaży w odniesieniu do każdego innego produktu nabytego wraz z produktem wadliwym, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać od Konsumenta, że zachowa tylko produkty zgodne z umową.

W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży w całości lub w odniesieniu do części produktów dostarczonych na podstawie umowy sprzedaży,

 

 Konsument zwróci Sprzedawcy dany produkt na koszt Sprzedawcy, oraz

 Sprzedawca niezwłocznie zwróci Konsumentowi cenę zakupu zapłaconą w odniesieniu do danego produktu, gdy tylko Sprzedawca otrzyma produkt lub dowód zwrotu produktu.

 

W jakim terminie można dochodzić roszczeń z tytułu dorozumianej gwarancji?

Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia wady po jej wykryciu. Wada zgłoszona w ciągu dwóch miesięcy od jej wykrycia zostanie uznana za wadę zgłoszoną niezwłocznie. Należy jednak pamiętać, że żadne dorozumiane roszczenia gwarancyjne nie mogą być dochodzone po upływie dwuletniego okresu przedawnienia rozpoczynającego się w momencie zakończenia umowy.

Okres przedawnienia nie obejmuje czasu trwania naprawy, w którym Kupujący nie może korzystać z Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.

W odniesieniu do części produktu, która została naprawiona lub wymieniona, okres przedawnienia roszczeń z tytułu dorozumianej gwarancji rozpoczyna się od nowa. Zasada ta ma również zastosowanie, gdy w wyniku naprawy wystąpi inna wada.

Jeżeli przedmiotem umowy między konsumentem a przedsiębiorcą jest produkt używany, strony mogą uzgodnić krótszy termin przedawnienia, jednak w żadnym wypadku nie można skutecznie ustalić terminu przedawnienia krótszego niż jeden rok.

Przeciwko komu można dochodzić roszczeń z tytułu dorozumianej gwarancji?

Użytkownik może dochodzić roszczeń z tytułu dorozumianej gwarancji wobec Sprzedawcy.

Jakie są inne warunki dochodzenia roszczeń z tytułu dorozumianej gwarancji?

Do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi w ciągu jednego roku od wykonania usługi nie są wymagane żadne warunki poza zgłoszeniem wady, pod warunkiem udowodnienia, że Produkt został dostarczony przez Sprzedawcę. Jednak po upływie rocznego okresu rozpoczynającego się od wykonania, użytkownik jest zobowiązany udowodnić, że wykryta wada istniała już w momencie wykonania.

Odpowiedzialność za produkt

W jakich przypadkach można skorzystać z prawa do odpowiedzialności za produkt?

W przypadku wady rzeczy materialnej (Produktu), zgodnie z wyborem użytkownika, może on dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi lub roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt.

Jakie prawa przysługują ci w związku z roszczeniem z tytułu odpowiedzialności za produkt?

W ramach roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt użytkownik może żądać wyłącznie naprawy lub wymiany wadliwego Produktu.

W jakich przypadkach Produkt kwalifikuje się jako wadliwy?

Produkt kwalifikuje się jako wadliwy, jeśli nie spełnia wymagań jakościowych obowiązujących w momencie wprowadzenia go do obrotu lub jeśli nie ma właściwości zawartych w opisie dostarczonym przez producenta.

W jakim terminie można wnieść roszczenie z tytułu odpowiedzialności za produkt?

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt można dochodzić w ciągu dwóch lat od momentu wprowadzenia Produktu do obrotu przez producenta. Po upływie tego terminu użytkownik traci prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt.

Przeciwko komu i na jakich warunkach można dochodzić roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt?

Z roszczeniem z tytułu odpowiedzialności za produkt można wystąpić wyłącznie przeciwko producentowi lub dystrybutorowi rzeczy materialnej. Wnosząc roszczenie z tytułu odpowiedzialności za produkt, należy udowodnić wadę produktu.

W jakich przypadkach producent (dystrybutor) jest zwolniony z odpowiedzialności za produkt?

Producent (dystrybutor) będzie zwolniony z odpowiedzialności za produkt tylko wtedy, gdy będzie w stanie to udowodnić:

 

 nie wyprodukował Produktu lub nie wprowadził Produktu do obrotu w ramach swojej działalności gospodarczej, lub

 zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, wada nie była wykrywalna w momencie wprowadzania Produktu do obrotu, lub

 wada Produktu wynika z zastosowania przepisów ustawowych lub wykonawczych określonych przez władze.

 

Producent (dystrybutor) musi udowodnić tylko jedną z powyższych przyczyn.

Należy pamiętać, że nie można dochodzić roszczeń z tytułu dorozumianej gwarancji i roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt jednocześnie, równolegle na podstawie tej samej wady. Jednakże, w przypadku skutecznego dochodzenia roszczenia z tytułu dorozumianej gwarancji, można dochodzić roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt wobec producenta w odniesieniu do wymienionego Produktu lub jego naprawionych części.

Gwarancja

W jakich przypadkach można skorzystać z praw gwarancyjnych?

Zgodnie z dekretem rządowym 151/2003 (IX.22.) w sprawie obowiązkowej gwarancji na niektóre towary trwałe, Sprzedawca ma obowiązek gwarancyjny w odniesieniu do sprzedaży nowych towarów trwałych wymienionych w załączniku 1 do dekretu (np. towary techniczne, narzędzia, maszyny), a także ich akcesoriów i komponentów w zakresie określonym w tym dekrecie (zwanych dalej, dla celów niniejszej sekcji, łącznie towarami konsumpcyjnymi).

Ponadto Sprzedawca może dobrowolnie podjąć się zobowiązania gwarancyjnego, w którym to przypadku musi dostarczyć oświadczenie gwarancyjne kupującemu kwalifikującemu się jako Konsument.

Oświadczenie gwarancyjne musi zostać udostępnione Konsumentowi na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostawy produktu.

Oświadczenie gwarancyjne musi zawierać następujące elementy:

 

 wyraźne oświadczenie o tym, że jeżeli produkt zostanie dostarczony wadliwie, Konsument będzie uprawniony do bezpłatnego skorzystania z dorozumianych uprawnień z tytułu rękojmi wynikających z przepisów prawa, na które to uprawnienia gwarancja nie będzie miała wpływu

 nazwa i adres gwaranta

 procedura, którą powinien stosować Konsument w celu dochodzenia roszczeń gwarancyjnych wskazanie produktu, w odniesieniu do którego udzielana jest gwarancja, oraz

 warunki gwarancji.

 

Jakie prawa przysługują ci w ramach obowiązkowej gwarancji i w jakim terminie możesz z nich skorzystać? Prawa gwarancyjne

Na podstawie uprawnień z gwarancji Kupujący może żądać naprawy lub wymiany, żądać obniżenia ceny w przypadkach przewidzianych prawem, a w ostateczności odstąpić od umowy, jeżeli zobowiązany nie podjął naprawy lub wymiany albo nie uczynił zadość takiemu obowiązkowi w odpowiednim terminie z uwzględnieniem interesu uprawnionego lub uprawniony przestał być zainteresowany naprawą lub wymianą.

Kupujący, według swojego wyboru, może dochodzić roszczeń z tytułu naprawy bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego, w dowolnym miejscu prowadzenia działalności lub oddziale, lub w serwisie naprawczym wskazanym przez Sprzedającego w karcie gwarancyjnej.

Termin na dochodzenie roszczenia

Roszczenia gwarancyjne mogą być dochodzone w okresie gwarancyjnym, który jest zgodny z dekretem rządowym 151/2003. (IX. 22.) następujące:

 

 1. jeden rok dla towarów, których cena zakupu wynosi 10 000 HUF, ale nie przekracza 100 000 HUF,
 2. dwa lata dla towarów, których cena zakupu wynosi 100.000 HUF, ale nie przekracza 000 HUF,

 

 1. trzy lata dla towarów, których cena zakupu przekracza 000 HUF.

 

Niedotrzymanie powyższych terminów powoduje wygaśnięcie uprawnień z tytułu gwarancji, przy czym w przypadku naprawy towaru konsumpcyjnego okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Kupujący nie mógł korzystać z Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, licząc od dnia oddania Produktu do naprawy.

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu, w którym towar konsumpcyjny został dostarczony Kupującemu lub w dniu uruchomienia, jeśli zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub jego przedstawiciela.

Jeżeli Kupujący zleca uruchomienie towaru konsumpcyjnego po upływie sześciu miesięcy od dostawy, datą rozpoczęcia okresu gwarancji jest dzień dostawy.

Zasady obsługi roszczeń gwarancyjnych

Organizując naprawę, Sprzedawca dołoży starań, aby naprawa została wykonana w terminie 15 dni. Termin naprawy biegnie od dnia przyjęcia towaru konsumpcyjnego do naprawy.

Jeżeli czas trwania naprawy lub wymiany przekracza piętnaście dni, Sprzedający jest zobowiązany poinformować Kupującego o przewidywanym czasie trwania naprawy lub wymiany.

Jeżeli w trakcie pierwszej naprawy towaru konsumpcyjnego w okresie gwarancji Sprzedawca stwierdzi, że towar konsumpcyjny nie może zostać naprawiony, Sprzedawca jest zobowiązany do wymiany towaru konsumpcyjnego w ciągu ośmiu dni, chyba że Kupujący zaleci inaczej. Jeżeli wymiana towaru konsumpcyjnego nie jest możliwa, Sprzedawca zobowiązany jest w terminie ośmiu dni zwrócić Kupującemu cenę zakupu wskazaną na przedstawionym przez konsumenta dowodzie potwierdzającym zapłatę wynagrodzenia za towar konsumpcyjny - fakturze lub paragonie wystawionym zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

Akceptując OWH, Kupujący wyraża również zgodę na otrzymywanie niezbędnych informacji drogą elektroniczną lub w inny sposób umożliwiający potwierdzenie otrzymania informacji przez Kupującego.

Jeżeli Sprzedawca nie może naprawić towaru konsumpcyjnego w ciągu 30 dni:

 

 naprawa może zostać wykonana w dłuższym terminie pod warunkiem, że Kupujący wyraził na to zgodę, lub

 jeżeli Kupujący nie wyraził zgody na dokonanie naprawy w dłuższym terminie albo nie złożył oświadczenia w tym przedmiocie, towar konsumpcyjny należy wymienić na nowy w terminie ośmiu dni po bezskutecznym upływie trzydziestodniowego terminu, albo

 Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na dokonanie naprawy w dłuższym terminie lub nie złożył oświadczenia w tym zakresie, ale wymiana towaru konsumpcyjnego również nie jest możliwa, wówczas cena zakupu wskazana na fakturze lub paragonie towaru konsumpcyjnego zostanie zwrócona Kupującemu w terminie ośmiu dni od bezskutecznego upływu trzydziestodniowego terminu.

 

Jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy po raz czwarty, Kupujący jest uprawniony do:

 

 żądać naprawy od Sprzedawcy, lub

 zamiast dochodzić roszczenia o naprawę, zażądać od Sprzedającego proporcjonalnego obniżenia ceny zakupu zgodnie z lit. b) ust. 2 sekcji 6:159 ustawy V z 2013 r. o węgierskim kodeksie cywilnym, lub

 zamiast dochodzić roszczenia o naprawę, naprawić towar konsumpcyjny lub zlecić jego naprawę na koszt Sprzedawcy zgodnie z lit. b) ust. 2 sekcji 6:159 ustawy V z 2013 r. w sprawie węgierskiego kodeksu cywilnego, lub

 Jeżeli Kupujący nie skorzystał z tych uprawnień (naprawa, obniżenie ceny, naprawa towaru konsumpcyjnego) lub nie złożył oświadczenia w tym zakresie, towar konsumpcyjny zostanie wymieniony w ciągu ośmiu dni lub, jeżeli wymiana towaru konsumpcyjnego jest niemożliwa, cena zakupu wskazana na fakturze lub paragonie towaru konsumpcyjnego zostanie zwrócona Kupującemu w ciągu ośmiu dni.

 

Towary konsumpcyjne objęte obowiązkową gwarancją zgodnie z dekretem rządowym 151/2003, które są zainstalowane ze stałym połączeniem, cięższe niż 10 kg lub które nie mogą być przewożone jako bagaż podręczny w transporcie publicznym, muszą zostać naprawione, z wyjątkiem pojazdów, w miejscu ich eksploatacji. Jeśli naprawa nie może zostać przeprowadzona w miejscu prowadzenia działalności, przedsiębiorca lub, w przypadku roszczenia dochodzonego bezpośrednio w serwisie naprawczym,

 

serwis naprawczy zorganizuje demontaż i montaż, a także dostawę i zwrot towaru konsumpcyjnego.

Wyjątki od gwarancji

Postanowienia niniejszego dokumentu pod nagłówkiem "Zasady rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych" nie obejmują rowerów elektrycznych, skuterów elektrycznych, quadów, motocykli, motorowerów, samochodów, przyczep kempingowych, kamperów, kamperów z przyczepą, przyczep i łodzi motorowych.

Jednak również w przypadku tych Produktów Sprzedawca jest zobowiązany dołożyć starań, aby zrealizować roszczenie o naprawę w ciągu 15 dni.

Jeżeli czas trwania naprawy lub wymiany przekracza piętnaście dni, Sprzedający jest zobowiązany poinformować Kupującego o przewidywanym czasie trwania naprawy lub wymiany.

Jaki jest związek między gwarancją a innymi prawami gwarancyjnymi?

Uprawnienia gwarancyjne istnieją obok uprawnień z tytułu rękojmi (odpowiedzialność za produkt i dorozumiana rękojmia), jednak zasadnicza różnica między ogólnymi uprawnieniami z tytułu rękojmi i gwarancji polega na tym, że ciężar dowodu jest bardziej korzystny dla konsumenta w przypadku gwarancji.

W okresie obowiązkowej gwarancji, gwarancja podjęta dobrowolnie przez Sprzedawcę nie może wiązać się z warunkami bardziej niekorzystnymi dla konsumenta niż prawa przewidziane w przepisach o obowiązkowej gwarancji. Po tym okresie warunki dobrowolnej gwarancji mogą być dowolnie ustalane, niemniej jednak gwarancja pozostaje bez uszczerbku dla praw konsumenta wynikających z przepisów prawa, w tym praw wynikających z dorozumianej rękojmi.

Wniosek o wymianę w ciągu trzech dni roboczych

Roszczenie o wymianę w ciągu trzech dni roboczych ma również zastosowanie w przypadku zakupów w sklepach internetowych. Roszczenie o wymianę w ciągu trzech dni roboczych może być dochodzone w odniesieniu do nowych towarów konsumpcyjnych na mocy dekretu rządowego 151/2003. (IX. 22.), który stanowi, że jeśli dana osoba zgłosi roszczenie o wymianę w ciągu trzech dni roboczych, Sprzedawca uzna, że Produkt był wadliwy w momencie jego sprzedaży i niezwłocznie wymieni Produkt.

W jakich przypadkach Sprzedający będzie zwolniony ze swojego obowiązku gwarancyjnego?

Sprzedający będzie zwolniony ze swojego obowiązku gwarancyjnego tylko wtedy, gdy udowodni, że przyczyna skutku wystąpiła po spełnieniu świadczenia.

Należy pamiętać, że nie można jednocześnie dochodzić roszczeń z tytułu dorozumianej gwarancji i roszczeń z tytułu rękojmi lub roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt i roszczeń z tytułu gwarancji na podstawie tej samej wady, ale w przeciwnym razie użytkownik jest uprawniony do praw wynikających z gwarancji niezależnie od praw z tytułu rękojmi.

 

 

Informacje dotyczące odpowiedzialności za produkt i dorozumianej gwarancji w odniesieniu do gwarancji zgodności Produktów w przypadku Kupujących niekwalifikujących się jako konsumenci

Ogólne zasady dotyczące dorozumianych praw gwarancyjnych

Kupujący, który nie kwalifikuje się jako konsument, może dochodzić, zgodnie z własnym wyborem, następujących dorozumianych roszczeń gwarancyjnych:

Użytkownik może zażądać naprawy lub wymiany, chyba że zastosowanie się do wybranego przez niego uprawnienia z tytułu rękojmi jest niemożliwe lub spowodowałoby nieproporcjonalne koszty po stronie Sprzedawcy w porównaniu z alternatywnym środkiem zaradczym. Jeśli użytkownik nie zażądał lub nie mógł zażądać naprawy lub wymiany, może zażądać proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia, może naprawić wadę samodzielnie lub zlecić jej naprawę na koszt Sprzedawcy lub, w ostateczności, może odstąpić od umowy.

Użytkownik ma prawo do modyfikacji, chyba że było to uzasadnione lub konieczne ze względu na zachowanie Sprzedawcy.

W przypadku Produktów używanych uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji odbiegają od zasad ogólnych. Wadliwe działanie może wystąpić również w przypadku Produktów używanych, ale należy wziąć pod uwagę okoliczności, na podstawie których konsument mógł spodziewać się wystąpienia określonych wad. Ze względu na przestarzałość

 

Występowanie niektórych wad staje się coraz częstsze, w związku z czym nie można oczekiwać, że Produkt używany będzie tej samej jakości co Produkt nowo zakupiony. W związku z tym Kupujący może dochodzić swoich praw z tytułu rękojmi tylko w odniesieniu do wad wykraczających poza wady, które wynikają z używanego charakteru Produktu i które powstają niezależnie od takiego charakteru. Jeżeli Produkt używany jest wadliwy, a Kupujący będący konsumentem otrzymał informację o tej wadzie przy zakupie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za tę wadę.

W przypadku kupujących, którzy nie kwalifikują się jako konsumenci, termin na dochodzenie roszczeń z tytułu dorozumianej gwarancji wynosi 1 rok, licząc od dnia wykonania (dostawy).

Odpowiedzialność za produkt i gwarancja

Prawa z tytułu odpowiedzialności za produkt oraz prawa wynikające z obowiązkowej gwarancji przysługują wyłącznie kupującym kwalifikującym się jako konsumenci.

Jeżeli Sprzedawca udziela dobrowolnej gwarancji na Produkt, wskaże to osobno w trakcie zakupu Produktu.

Jeśli producent zapewnia gwarancję producenta, która obejmuje również nabywców niekwalifikujących się jako konsumenci, wówczas takie roszczenia mogą być dochodzone bezpośrednio od producenta.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Data akceptacji: 2023-10-25

Administrator danych

Nazwa: Pit Box Kft.

Siedziba: 2600 Vác, Vám utca 10 1/4

Adres pocztowy, zarządzanie reklamacjami: 2600 Vác, Vám utca 10 1/4

E-mail: sales@fansbrands.com

Numer telefonu: +36 27 300 600

Strona internetowa: https://www.fansbrands.pl/

Dostawca usług hostingowych

Nazwa: UNAS Online Kft.

Adres do korespondencji: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

E-mail: unas@unas.hu

Numer telefonu:

Opis czynności przetwarzania danych wykonywanych w ramach prowadzenia sklepu internetowego

Niniejszy dokument zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące przetwarzania danych w związku z działaniem sklepu internetowego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (2016/679) Unii Europejskiej (zwanym dalej "rozporządzeniem" lub "RODO") oraz ustawą CXII z 2011 r. (zwaną dalej "ustawą o ochronie prywatności").

Informacje na temat korzystania z plików cookie

Co to jest ciasteczko?

 

Podczas odwiedzania strony internetowej Administrator danych wykorzystuje pliki cookie. Plik cookie to pakiet informacji składający się z liter i cyfr wysyłanych do przeglądarki przez naszą witrynę internetową w celu zapisania określonych ustawień, ułatwienia korzystania z naszej witryny internetowej i pomocy w gromadzeniu odpowiednich informacji statystycznych o naszych odwiedzających.

Niektóre pliki cookie nie zawierają danych osobowych i nie nadają się do identyfikacji poszczególnych użytkowników, ale niektóre pliki cookie zawierają unikalny identyfikator, tj. tajną sekwencję liczb generowaną losowo, która będzie przechowywana przez urządzenie użytkownika, a tym samym zapewni jego identyfikację. Czas działania każdego pliku cookie jest podany w odpowiednim opisie.

Tło prawne i podstawy prawne plików cookie:

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia.

Główne cechy plików cookie używanych przez witrynę:

Niezbędne pliki cookie:

Jeśli użytkownik nie zaakceptuje korzystania z plików cookie, niektóre funkcje nie będą dla niego dostępne.

Pliki cookie niezbędne do działania: Te pliki cookie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej i umożliwiają korzystanie z jej podstawowych funkcji. W przypadku braku tych plików cookie kilka funkcji witryny nie będzie dostępnych dla użytkownika. Czas życia tych plików cookie jest ograniczony wyłącznie do czasu trwania sesji.

 

Sesyjne pliki cookie: Te pliki cookie przechowują lokalizację użytkownika, język przeglądarki i walutę płatności. Ich żywotność trwa do zamknięcia przeglądarki lub maksymalnie 2 godziny.

Pliki cookie dotyczące treści z ograniczeniami wiekowymi: Te pliki cookie rejestrują fakt zatwierdzenia treści z ograniczeniami wiekowymi oraz to, że dana osoba ukończyła 18 lat, ich czas życia trwa do zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookie dotyczące polecanych produktów: Zapisuje listę produktów przeznaczonych do polecenia, przy funkcji "Poleć znajomemu". Ich żywotność wynosi 60 dni.

Wersja mobilna, ciasteczka projektowe: Wykrywa urządzenie używane przez odwiedzającego i przełącza na pełny widok na urządzeniach mobilnych. Ich żywotność wynosi 365 dni.

Akceptacja plików cookie: Po wejściu na stronę użytkownik akceptuje oświadczenie o przechowywaniu plików cookie w odpowiednim oknie. Ich żywotność wynosi 365 dni.

Pliki cookie wyjścia #2: Wylogowuje odwiedzającego po 90 dniach zgodnie z opcją #2. Ich żywotność wynosi 90 dni.

Pliki cookie z identyfikatorem zaplecza: Identyfikator serwera zaplecza, który obsługuje witrynę. Ich żywotność trwa do zamknięcia przeglądarki.

Statystyczne pliki cookie:

Pliki cookie Google Analytics: Google Analytics to narzędzie analityczne Google, które umożliwia właścicielom stron internetowych i aplikacji uzyskanie dokładniejszego obrazu aktywności odwiedzających. Usługa może wykorzystywać pliki cookie do zbierania informacji i tworzenia raportów z danymi statystycznymi dotyczącymi korzystania z witryny bez indywidualnej identyfikacji odwiedzających dla Google. Google Analytics wykorzystuje przede wszystkim pliki cookie "ga". Oprócz raportowania danych statystycznych dotyczących korzystania z witryny, Google Analytics, wraz z wyżej opisanymi reklamowymi plikami cookie, może być również wykorzystywany do wyświetlania bardziej trafnych reklam w produktach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w Internecie.

Pliki cookie poprawiające komfort użytkowania: Te pliki cookie zbierają informacje o sposobie, w jaki użytkownik korzysta ze strony internetowej, na przykład które strony odwiedza najczęściej lub jakie komunikaty o błędach otrzymuje ze strony internetowej. Te pliki cookie nie zbierają informacji identyfikujących odwiedzającego, to znaczy pracują z całkowicie ogólnymi, anonimowymi informacjami. Wykorzystują one dane uzyskane z takich informacji w celu poprawy wydajności strony internetowej. Czas życia tych plików cookie jest ograniczony wyłącznie do czasu trwania sesji.

Pliki cookie odsyłające: Rejestrują zewnętrzne strony internetowe, z których odwiedzający dotarł do witryny. Ich żywotność trwa do momentu zamknięcia przeglądarki.

Ostatnio oglądane pliki cookie produktu: Rejestruje produkt ostatnio oglądany przez odwiedzającego. Ich żywotność wynosi 60 dni.

Ostatnio oglądane pliki cookie kategorii: Rejestruje ostatnio oglądaną kategorię. Ich żywotność wynosi 60 dni.

Pliki cookie koszyka: Rejestruje produkty dodane do koszyka. Ich żywotność wynosi 365 dni.

Pliki cookie inteligentnych ofert: Rejestruje warunki wyświetlania inteligentnych ofert (np. czy odwiedzający był już na stronie, czy ma zamówienie). Ich żywotność wynosi 30 dni.

Marketingowe pliki cookie:

Pliki cookie Google Adwords Gdy ktoś odwiedza naszą stronę internetową, identyfikator pliku cookie odwiedzającego zostanie dodany do listy remarketingowej. Google wykorzystuje pliki cookie - np. pliki cookie NID i SID - w produktach Google, takich jak personalizacja reklam wyświetlanych w wyszukiwarce Google. Google wykorzystuje te pliki cookie na przykład do zapamiętywania wcześniejszych wyszukiwań, interakcji z reklamami niektórych reklamodawców lub wyników wyszukiwania lub wizyt na stronach internetowych reklamodawców. Śledzenie konwersji AdWords wykorzystuje pliki cookie. Aby śledzić sprzedaż i inne konwersje wynikające z reklam, pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika, gdy kliknie on reklamę. Niektóre powszechne metody korzystania z plików cookie to: wybieranie reklam na podstawie tego, co jest istotne dla danego użytkownika, ulepszanie raportów dotyczących wydajności kampanii oraz unikanie wyświetlania reklam, które użytkownik już widział.

Remarketingowe pliki cookie: Te pliki cookie mogą wyświetlać się poprzednim odwiedzającym lub użytkownikom, gdy przeglądają oni inne witryny w sieci reklamowej Google lub wyszukują terminy związane z produktami lub usługami tej firmy.

Piksel Facebooka (pliki cookie Facebooka) Piksel Facebooka to kod, który umożliwia przygotowanie raportu na stronie internetowej na temat konwersji, zestawienie docelowych odbiorców i uzyskanie przez właściciela witryny szczegółowej analizy korzystania z witryny przez odwiedzających. Piksel Facebooka umożliwia wyświetlanie spersonalizowanych reklam osobom odwiedzającym witrynę w następujących miejscach

 

platforma                  platforma                                Facebook.            Ty                     można         przeczytać            Facebook's     Polityka prywatności    Polityka prywatności          tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Więcej informacji na temat usuwania plików cookie można znaleźć pod następującymi linkami:

 

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

 Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

 Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

 

Dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy

W celu zawarcia i wykonania umowy może wystąpić kilka przypadków przetwarzania danych. Niniejszym informujemy, że przetwarzanie danych związane z zarządzaniem reklamacjami i administracją związaną z prawami gwarancyjnymi będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik skorzysta z jednego z tych praw.

Jeśli użytkownik nie dokonuje zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego, a jedynie odwiedza go, wówczas mogą mieć do niego zastosowanie przepisy dotyczące przetwarzania danych w celach marketingowych, jeśli użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

Czynności przetwarzania danych w celu zawarcia i szczegółowego wykonania umowy to:

Kontakt

Jeśli, na przykład, skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub telefonicznie, aby zapytać o produkt. Wcześniejszy kontakt nie jest konieczny, możesz złożyć zamówienie w sklepie internetowym w dowolnym momencie w przypadku jego braku.

Przetwarzane dane

Dane podane przez użytkownika podczas kontaktu z nami.

Okres przetwarzania danych

Przetwarzamy dane tylko do momentu zakończenia kontaktu.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dobrowolna zgoda udzielona administratorowi danych poprzez kontakt z nami. [Przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia]

Rejestracja na stronie internetowej

Przechowując dane podane podczas rejestracji, Administrator Danych może zapewnić wygodniejszą obsługę (np. osoba, której dane dotyczą, nie będzie musiała podawać swoich danych za każdym razem, gdy dokonuje zakupów na stronie). Rejestracja nie jest warunkiem zawarcia umowy

Przetwarzane dane

FansBRANDS® - Oficjalny sklep dla fanów sportów motorowych

 

Podczas przetwarzania danych Administrator danych przetwarza imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, właściwości zakupionych produktów oraz datę zakupu.

Okres przetwarzania danych

 

FansBRANDS® - Oficjalny sklep dla fanów sportów motorowych Do momentu wycofania zgody.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dobrowolna zgoda użytkownika udzielona administratorowi danych poprzez rejestrację. [Przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia].

Przetwarzanie zamówienia

Czynności przetwarzania danych w trakcie zarządzania zamówieniami wymagane w celu realizacji umowy.

Przetwarzane dane

FansBRANDS® - Oficjalny sklep dla fanów sportów motorowych

 

Podczas przetwarzania danych Administrator danych przetwarza imię i nazwisko, adres, adres e-mail, właściwości zakupionych produktów, numer zamówienia i datę zakupu.

W przypadku złożenia zamówienia w sklepie internetowym, przetwarzanie i udostępnianie danych jest niezbędne do wykonania umowy.

Okres przetwarzania danych

Przetwarzamy dane przez 5 lat zgodnie z cywilnoprawnym okresem przedawnienia.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Wykonanie umowy. [Przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia]

Wystawianie faktury

Przetwarzanie danych odbywa się w celu wystawienia faktury zgodnie z prawem i wypełnienia obowiązku przechowywania dokumentu księgowego. Zgodnie z art. 169 ust. 1-2 ustawy o rachunkowości organizacje gospodarcze muszą przechowywać dokumenty księgowe bezpośrednio i pośrednio potwierdzające zapisy księgowe.

Przetwarzane dane

FansBRANDS® - Oficjalny sklep dla fanów sportów motorowych

 

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

Okres przetwarzania danych

Zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy o rachunkowości wystawione faktury należy przechowywać przez okres 8 lat od dnia ich wystawienia.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Zgodnie z ust. 1 sekcji 159 ustawy CXXVII z 2007 r. o podatku od wartości dodanej wystawienie faktury jest obowiązkowe, a zgodnie z ust. 2 sekcji 169 ustawy o rachunkowości wystawione faktury należy przechowywać przez 8 lat. [Przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia].

Przetwarzanie danych związanych z dostawą produktów

Przetwarzanie danych odbywa się w celu dostarczenia zamówionego produktu.

Przetwarzane dane

FansBRANDS® - Oficjalny sklep dla fanów sportów motorowych

 

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

Okres przetwarzania danych

FansBRANDS® - Oficjalny sklep dla fanów sportów motorowych

 

 

Przetwarzanie danych odbywa się w celu dostarczenia zamówionego produktu.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Wykonanie umowy. [Przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia]

Odbiorcy i podmioty przetwarzające dane w celu dostawy towarów

Nazwa odbiorcy: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Zarejestrowana siedziba odbiorcy: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Numer telefonu odbiorcy: 06-29-88-67-00

Adres e-mail odbiorcy: info@gls-hungary.com

Strona internetowa odbiorcy: https://gls-group.eu/HU/hu/home

Firma kurierska uczestniczy w dostarczeniu zamówionego produktu na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Firma kurierska przetwarza przekazane jej dane zgodnie z polityką prywatności dostępną na jej stronie internetowej.

 

Nazwa odbiorcy: UPS

Zarejestrowana siedziba odbiorcy: Atlanta, Egyesült Államok

Numer telefonu odbiorcy: +36 1 877 0000

Adres e-mail odbiorcy: https://www.ups.com/upsemail/input?loc=hu_HU

Strona internetowa odbiorcy: https://www.ups.com/

Firma kurierska uczestniczy w dostarczeniu zamówionego produktu na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Firma kurierska przetwarza przekazane jej dane zgodnie z polityką prywatności dostępną na jej stronie internetowej.

 

 

Zarządzanie roszczeniami z tytułu gwarancji i rękojmi

Jeśli chodzi o uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji, musimy postępować zgodnie z rozporządzeniem 19/2014. (IV. 29.) Ministra Gospodarki Narodowej, które określa sposób zarządzania takimi roszczeniami.

Przetwarzane dane

 

FansBRANDS® - Oficjalny sklep dla fanów sportów motorowych

 

Jeśli chodzi o uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji, musimy postępować zgodnie z rozporządzeniem 19/2014. (IV. 29.) Ministra Gospodarki Narodowej.

Zgodnie z dekretem musimy rejestrować roszczenia z tytułu rękojmi lub gwarancji, o których zostaliśmy powiadomieni, w których rejestrujemy:

 

 1. imię i nazwisko, adres oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych wskazanych w rejestrze zgodnie z dekretem,
 2. nazwę i cenę zakupu przedmiotu materialnego sprzedanego na podstawie zawartej między nami umowy,
 3. data wykonania umowy,
 4. data zgłoszenia usterki,
 5. opis usterki,
 6. prawo, którego użytkownik chce dochodzić na podstawie rękojmi lub gwarancji, oraz

 

 1. sposób rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji lub uzasadnienie odrzucenia uprawnienia, które miało być dochodzone na podstawie reklamacji.

 

Jeśli przejmiemy zakupiony Produkt od użytkownika, musimy wystawić potwierdzenie odbioru, które musi zawierać następujące informacje:

 

 1. imię i nazwisko oraz adres,
 2. dane wymagane do identyfikacji obiektu,
 3. datę otrzymania przedmiotu, oraz
 4. data, kiedy można zaakceptować naprawiony obiekt.

 

 

Okres przetwarzania danych

FansBRANDS® - Oficjalny sklep dla fanów sportów motorowych

 

Przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać protokół ze zgłoszonej przez konsumenta reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji przez okres trzech lat od dnia jego sporządzenia i okazywać go na żądanie organu kontrolnego w tym zakresie.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgodność z obowiązkami prawnymi określonymi w rozporządzeniu 19/2014 (IV. 29.) Ministra Gospodarki Narodowej [paragraf (1) sekcja 4. i paragraf (1) sekcja 6] [Przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia].

Zarządzanie innymi skargami dotyczącymi ochrony konsumentów

Przetwarzanie danych będzie prowadzone w celu zarządzania skargami dotyczącymi ochrony konsumentów. Jeśli użytkownik zwróci się do nas ze skargą, przetwarzanie i udostępnianie danych będzie nieuniknione.

Przetwarzane dane

FansBRANDS® - Oficjalny sklep dla fanów sportów motorowych

 

Imię i nazwisko kupującego, numer telefonu, adres e-mail, treść reklamacji.

Okres przetwarzania danych

FansBRANDS® - Oficjalny sklep dla fanów sportów motorowych

 

Skargi konsumentów są przechowywane przez 3 lata na podstawie ustawy o ochronie konsumentów.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Użytkownik może dobrowolnie zdecydować, czy zamierza złożyć do nas skargę, ale jeśli to zrobi, jesteśmy zobowiązani do przechowywania jego skargi przez okres 3 lat zgodnie z paragrafem (7) sekcji 17/A ustawy CLV z 1997 r. o ochronie konsumentów [Przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia].

Dane przetwarzane w związku z możliwością weryfikacji zgody

Po rejestracji, złożeniu zamówienia lub subskrypcji newslettera system informatyczny przechowuje dane informatyczne związane ze zgodą w celach dowodowych.

Przetwarzane dane

FansBRANDS® - Oficjalny sklep dla fanów sportów motorowych

 

Data wyrażenia zgody i adres IP osoby, której dane dotyczą.

 

Okres przetwarzania danych

FansBRANDS® - Oficjalny sklep dla fanów sportów motorowych

 

Ze względu na zgodność z przepisami prawa, zgoda musi być weryfikowalna później, dlatego dane są przechowywane przez okres przedawnienia po zakończeniu przetwarzania danych.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Obowiązek ten wynika z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia [Przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia]

Przetwarzanie danych w celach marketingowych

Przetwarzanie danych związane z wysyłaniem newsletterów

Przetwarzanie danych odbywa się w celu wysyłania newsletterów.

Przetworzone dane

FansBRANDS® - Oficjalny sklep dla fanów sportów motorowych

 

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

Okres przetwarzania danych

FansBRANDS® - Oficjalny sklep dla fanów sportów motorowych

 

Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dobrowolna zgoda udzielona administratorowi danych poprzez subskrypcję newslettera. [Przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia]

Przetwarzanie danych związane z wysyłaniem i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam

Przetwarzanie danych odbywa się w celu wysyłania treści reklamowych zgodnie z zakresem zainteresowań osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzane dane

FansBRANDS® - Oficjalny sklep dla fanów sportów motorowych

 

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

Okres przetwarzania danych

FansBRANDS® - Oficjalny sklep dla fanów sportów motorowych

 

Do momentu wycofania zgody.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dobrowolna, odrębna zgoda udzielona administratorowi danych podczas gromadzenia danych. [Przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia].

Remarketing

Przetwarzanie danych odbywa się w ramach działań remarketingowych, które są możliwe dzięki plikom cookie.

Przetwarzane dane

 

FansBRANDS® - Oficjalny sklep dla fanów sportów motorowych

 

Dane przetwarzane przez pliki cookie określone w informacji o plikach cookie.

Okres przetwarzania danych

Okres przechowywania danych przez dany plik cookie. Więcej informacji można znaleźć tutaj:

Ogólne informacje o plikach cookie Google: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Informacje Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Informacje na Facebooku: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dobrowolna zgoda użytkownika udzielona administratorowi danych poprzez korzystanie ze strony internetowej. [Przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia].

Loterie

Przetwarzanie danych odbywa się w celu przeprowadzenia loterii.

Przetwarzane dane

FansBRANDS® - Oficjalny sklep dla fanów sportów motorowych

 

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Okres przetwarzania danych

FansBRANDS® - Oficjalny sklep dla fanów sportów motorowych

 

Dane zostaną usunięte po zakończeniu loterii, z wyjątkiem danych zwycięzców, które Administrator danych jest zobowiązany przechowywać przez 8 lat zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dobrowolna zgoda użytkownika udzielona administratorowi danych poprzez korzystanie ze strony internetowej. [Przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia].

Dodatkowe działania związane z przetwarzaniem danych

Jeśli Administrator Danych zamierza przeprowadzić jakiekolwiek dalsze czynności związane z przetwarzaniem danych, przekaże wcześniej informacje o faktycznych okolicznościach przetwarzania danych (podstawa prawna i podstawa prawna przetwarzania danych, zakres przetwarzanych danych, okres przetwarzania danych).

Odbiorcy danych osobowych

Działania podmiotów przetwarzających dane w zakresie przechowywania danych osobowych

Nazwa podmiotu przetwarzającego dane: UNAS Online Kft.

Dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego dane:

Numer telefonu podmiotu przetwarzającego dane:

Adres e-mail podmiotu przetwarzającego dane: unas@unas.hu

Siedziba podmiotu przetwarzającego dane: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Strona internetowa podmiotu przetwarzającego dane: unas.hu

 

Przetwarzający dane przechowuje dane osobowe na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Przetwarzający dane nie jest uprawniony do dostępu do danych osobowych.

Działania podmiotów przetwarzających dane związane z wysyłaniem newsletterów

Nazwa firmy obsługującej system newslettera: UNAS Online Kft.

Siedziba spółki prowadzącej system newslettera: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Numer telefonu firmy obsługującej system newslettera:

Adres e-mail firmy obsługującej system newslettera: unas@unas.hu

Strona internetowa spółki obsługującej system newslettera: unas.hu

Podmiot przetwarzający dane uczestniczy w wysyłaniu newsletterów na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. W ramach tego uczestnictwa Przetwarzający dane przetwarza imię i nazwisko oraz adres osoby, której dane dotyczą, w zakresie niezbędnym do wysyłania newsletterów.

Działania podmiotów przetwarzających dane związane z wysyłaniem newsletterów

Nazwa firmy obsługującej system newsletterów: ActiveCampaign

Siedziba spółki prowadzącej system newslettera: 150 North Michigan Avenue Suite 1230 Chicago, IL 60601 Stany Zjednoczone

Numer telefonu firmy obsługującej system newslettera: +1 (773) 904-0945

Adres e-mail firmy obsługującej system newslettera: https://www.activecampaign.com/contact/

Strona internetowa firmy obsługującej system newslettera:

Podmiot przetwarzający dane uczestniczy w wysyłaniu newsletterów na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. W ramach tego uczestnictwa Przetwarzający dane przetwarza imię i nazwisko oraz adres osoby, której dane dotyczą, w zakresie niezbędnym do wysyłania newsletterów.

Przetwarzanie danych związanych z księgowością

Nazwa podmiotu przetwarzającego dane: P-Kontroll Bt.

Siedziba podmiotu przetwarzającego dane: 2600 Vác, Pap Béla u. 10.

Numer telefonu podmiotu przetwarzającego dane: +36-27/316-210 E-mail podmiotu przetwarzającego dane: konyveles@pkontroll.hu Strona internetowa podmiotu przetwarzającego dane: www.pkontroll.hu

Przetwarzający dane uczestniczy w prowadzeniu księgowości na podstawie umowy zawartej na piśmie z Administratorem danych. W ramach tego uczestnictwa Przetwarzający dane przetwarza imię i nazwisko oraz adres osoby, której dane dotyczą, w zakresie niezbędnym do prowadzenia dokumentacji księgowej, przez okres zgodny z art. 169 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a następnie niezwłocznie je usuwa.

Działania podmiotów przetwarzających dane związane z fakturowaniem

Nazwa podmiotu przetwarzającego dane: Innovip.hu Kft.

Siedziba podmiotu przetwarzającego dane: 6723 Szeged, Gát utca 7/B.

Numer telefonu podmiotu przetwarzającego dane: +36 20 367 6755 E-mail podmiotu przetwarzającego dane: iroda@innovip.hu Strona internetowa podmiotu przetwarzającego dane: https://www.innovip.hu/

Przetwarzający dane uczestniczy w rejestrowaniu dokumentów księgowych na podstawie umowy zawartej na piśmie z Administratorem danych. W ramach tego uczestnictwa Przetwarzający dane przetwarza imię i nazwisko osoby, której dane dotyczą, oraz jej dane osobowe.

 

adres, w zakresie niezbędnym do ewidencji księgowej, przez okres zgodny z ustępem (2) sekcji 169 ustawy o rachunkowości, a następnie niezwłocznie je usunie.

Działania podmiotów przetwarzających dane związane z obsługą systemu CRM

Nazwa podmiotu przetwarzającego dane: UNAS Online Kft.

Siedziba podmiotu przetwarzającego dane: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Numer telefonu podmiotu przetwarzającego dane:

Adres e-mail podmiotu przetwarzającego dane: unas@unas.hu

Strona internetowa podmiotu przetwarzającego dane: unas.hu

Przetwarzający dane uczestniczy w rejestrowaniu zamówień na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. W ramach tego uczestnictwa Przetwarzający dane przetwarza imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numery zamówień i daty osoby, której dane dotyczą, w okresie przedawnienia cywilnoprawnego.

Program Niezawodny sklep (śruba Megbízható)

W celu obsługi programu Megbízható Bolt firmy www.arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., numer podatkowy: 24868291-2-42, numer rejestracyjny firmy: 01-09-186759), adres e-mail kupującego i nazwa zakupionego produktu zostaną przesłane do arukereso.hu. Cel przesyłania danych: żądanie i wyświetlanie opinii klientów. Online Comparison Shopping Kft. przetwarza przekazane w ten sposób dane osobowe zgodnie z polityką przetwarzania danych i polityką prywatności www.arukereso.hu. W odniesieniu do danych przekazywanych w tym zakresie Online Comparison Shopping Kft. kwalifikuje się jako administrator danych.

Przekazywanie danych do krajów trzecich PRÓBKA

Podmiot przetwarzający dane wskazany poniżej znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej i wykonuje czynności przetwarzania danych poza Unią Europejską. Podmiot przetwarzający dane wykonuje czynności przetwarzania danych zgodnie ze standardowymi klauzulami ochrony danych przyjętymi przez Komisję Europejską.

The Rocket Science Group LLC (MailChimp)

Adres: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308 E-mail: legal@mailchimp.com

Telefon: (404) 806-5843

 

 

Prawa użytkownika w trakcie przetwarzania danych

W okresie przetwarzania danych użytkownikowi przysługują następujące prawa zgodnie z przepisami Rozporządzenia:

 

prawo do wycofania zgody

dostęp do danych osobowych i informacji związanych z przetwarzaniem danych prawo do sprostowania danych

ograniczenie przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych

prawo do sprzeciwu

prawo do przenoszenia danych.

 

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, będzie to wymagało Twojej identyfikacji, a Administrator Danych musi koniecznie się z Tobą skontaktować. Dlatego w celu identyfikacji konieczne będzie podanie danych osobowych (ale tylko dane już przetwarzane przez Administratora Danych mogą służyć jako podstawa identyfikacji), a Twoje skargi dotyczące przetwarzania danych będą dostępne na Twoim koncie e-mail w okresie określonym w niniejszej Informacji o ochronie prywatności dotyczącej skarg. Jeśli jesteś naszym klientem i chcesz się zidentyfikować w celu rozpatrzenia reklamacji lub procesu zarządzania gwarancjami, podaj również swój identyfikator zamówienia w celu identyfikacji. W ten sposób będziemy mogli zidentyfikować użytkownika jako naszego klienta.

Administrator danych odpowie na skargi dotyczące przetwarzania danych najpóźniej w ciągu 30 dni.

Prawo do wycofania zgody

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w którym to przypadku podane dane zostaną usunięte z naszego systemu. Należy jednak pamiętać, że w przypadku zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane, wycofanie zgody może spowodować, że nie będziemy w stanie zrealizować dostawy zamówienia. Ponadto, jeśli zakup został już zrealizowany, w oparciu o przepisy o rachunkowości, nie możemy usunąć daty związanej z fakturowaniem z naszych systemów, a jeśli pozostała kwota niezapłacona przez Ciebie na naszą rzecz, możemy przetwarzać Twoje dane nawet w przypadku wycofania Twojej zgody w oparciu o uzasadniony interes w windykacji należności.

Dostęp do danych osobowych

Użytkownik ma prawo do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane, a w takim przypadku ma prawo do:

 

 uzyskać dostęp do przetwarzanych danych osobowych, oraz

 otrzymania od Administratora Danych informacji na temat: celów przetwarzania danych;

 kategorie przetwarzanych danych osobowych;

 informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;

 przewidywany okres przetwarzania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;

 istnienie prawa użytkownika do żądania od administratora danych sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 w przypadku, gdy dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje na temat ich źródła;

 istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki, a także znaczenie i przewidywane konsekwencje takiego przetwarzania dla użytkownika.

 

Celem skorzystania z tych praw może być ustalenie i weryfikacja legalności przetwarzania danych, dlatego w przypadku wielokrotnych wniosków o udzielenie informacji Administrator Danych może pobrać godziwą opłatę w zamian za udzielenie informacji.

Dostęp do danych osobowych jest zapewniany przez Administratora Danych poprzez wysyłanie przetworzonych danych osobowych i informacji pocztą elektroniczną po identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik zarejestrował się, zapewniamy dostęp, aby mógł przeglądać i sprawdzać swoje dane osobowe, logując się na swoje konto użytkownika.

We wniosku należy wskazać, że żąda się dostępu do danych osobowych lub informacji o przetwarzaniu danych.

Prawo do sprostowania

Użytkownik ma prawo do niezwłocznego uzyskania od administratora danych sprostowania niedokładnych danych osobowych, które go dotyczą.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 

Użytkownik ma prawo zażądać od administratora ograniczenia przetwarzania danych, jeśli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:

 

dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez użytkownika, przez okres umożliwiający administratorowi danych weryfikację dokładności danych osobowych, a jeśli dokładne dane można natychmiast ustalić, wówczas ograniczenie nie będzie miało miejsca;

 

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych z jakiegokolwiek powodu (na przykład dlatego, że dane są niezbędne do ewentualnego dochodzenia roszczeń) i zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystywania;

 administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one wymagane przez osobę, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub

 jeśli użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu danych, ale uzasadniony interes administratora danych może również służyć jako podstawa przetwarzania danych, przetwarzanie danych musi zostać ograniczone do czasu ustalenia, czy uzasadnione podstawy administratora danych są nadrzędne wobec uzasadnionych podstaw, o których wspomniał użytkownik.

 

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe, z wyjątkiem przechowywania, mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Administrator danych poinformuje użytkownika przed zniesieniem ograniczenia przetwarzania (co najmniej 3 dni robocze przed zniesieniem ograniczenia).

Prawo do usunięcia danych - prawo do bycia zapomnianym

Użytkownik ma prawo zażądać od Administratora danych usunięcia dotyczących go danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:

 

 dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane przez Administratora danych;

 użytkownik wycofa swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

 użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu w oparciu o uzasadniony interes i nie istnieją nadrzędne uzasadnione podstawy (tj. uzasadniony interes) przetwarzania,

 dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem przez Administratora Danych, jeżeli zostało to stwierdzone na podstawie skargi,

 dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator danych.

 

Jeżeli Administrator Danych, w oparciu o dowolną podstawę prawną, upublicznił dane osobowe i jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych z powodu którejkolwiek z powyższych podstaw, Administrator Danych, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt wdrożenia, podejmie rozsądne kroki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych administratorów danych, którzy przetwarzają dane osobowe, że użytkownik zażądał usunięcia przez takich administratorów wszelkich linków do tych danych osobowych, ich kopii lub replikacji.

Usunięcie nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest konieczne:

 

za korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

lub wypełnienia obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator Danych (przetwarzanie danych w ramach fakturowania jest jednym z takich przypadków, ponieważ przechowywanie faktury jest przewidziane prawem) lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych;

w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych (np. jeśli Administrator Danych ma jakiekolwiek roszczenia wobec użytkownika, które nie zostały jeszcze spełnione lub trwa proces zarządzania skargami).

 

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach. W takim przypadku administrator danych nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego dane osobowe nie będą już przetwarzane do takich celów.

Prawo do przenoszenia danych

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany lub jeśli zarządzanie danymi opiera się na dobrowolnej zgodzie użytkownika, użytkownik ma prawo zwrócić się do Administratora Danych o udostępnienie mu danych, które Administrator Danych prześle w formacie xml, JSON lub csv do dyspozycji użytkownika, a jeśli jest to technicznie wykonalne, użytkownik może zażądać, aby Administrator Danych przekazał dane w tej formie innemu administratorowi danych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Użytkownik ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) i wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa. W takich przypadkach administrator danych wdraża odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz jej uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji.

Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli decyzja

 

 jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy między użytkownikiem a Administratorem danych;

 jest dozwolone na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które ustanawia również odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów użytkownika; lub

 opiera się na wyraźnej zgodzie użytkownika.

 

Zgłaszanie do systemu rejestracji ochrony danych

Zgodnie z ustawą o ochronie prywatności Administrator danych musi zgłaszać określone czynności przetwarzania danych do systemu rejestracji ochrony danych. Ten obowiązek sprawozdawczy wygasł w dniu 25 maja 2018 r.

Numer rejestru w NAIH (węgierski krajowy organ ds. ochrony danych i wolności informacji) przed 25 maja 2018 r:

Numer rejestracji ochrony danych: NAIH-103878/2016

Środki bezpieczeństwa danych

Administrator Danych oświadcza, że podjął odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, przekazaniem, ujawnieniem, usunięciem lub zniszczeniem, a także przed przypadkowym zniszczeniem i uszkodzeniem, jak również przed utratą dostępu ze względu na zmiany w stosowanej technologii.

Administrator danych dołoży wszelkich starań w ramach swoich możliwości organizacyjnych i technicznych, aby zapewnić, że jego podmioty przetwarzające dane również stosują odpowiednie środki bezpieczeństwa danych podczas pracy z danymi osobowymi użytkownika.

Środki zaradcze

Jeśli zdaniem użytkownika administrator danych naruszył przepis prawny dotyczący przetwarzania danych lub nie spełnił któregokolwiek z żądań użytkownika, wówczas w celu zakończenia domniemanego niezgodnego z prawem przetwarzania danych użytkownik może wszcząć postępowanie wyjaśniające w węgierskim Krajowym Urzędzie Ochrony Danych i Wolności Informacji (adres do korespondencji: H-1363 Budapeszt, Pf. 9, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, numery telefonów: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838;

+36 (1) 391 1400).

Informujemy również, że w przypadku naruszenia przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych lub jeśli Administrator danych nie spełnił któregokolwiek z żądań użytkownika, użytkownik może wnieść pozew cywilny przeciwko Administratorowi danych do sądu.

Zmiana polityki prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej informacji o zarządzaniu danymi w sposób, który nie wpływa na cel i podstawę prawną przetwarzania danych. Korzystanie ze strony internetowej po wejściu w życie zmiany oznacza akceptację zmienionej Informacji o ochronie prywatności.

Jeśli Administrator Danych chce przeprowadzić dalsze przetwarzanie danych w odniesieniu do zebranych danych w celu innym niż cel ich zebrania, poinformuje użytkownika przed rozpoczęciem dalszego przetwarzania danych o celu przetwarzania danych oraz o następujących informacjach:

 

 przewidywany okres przetwarzania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;

 istnienie prawa użytkownika do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących użytkownika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub do żądania zapewnienia przenoszenia danych w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub stosunku umownego;

 w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 czy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa lub zobowiązania umownego lub jest warunkiem zawarcia umowy, a także czy użytkownik jest zobowiązany do podania danych osobowych i jakie mogą być konsekwencje niepodania danych;

 istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki, a także znaczenie i przewidywane konsekwencje takiego przetwarzania dla użytkownika.

 

Przetwarzanie danych może rozpocząć się dopiero po tym czasie, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, oprócz podania powyższych informacji, wymagana będzie również zgoda użytkownika na przetwarzanie danych.